HardangerFjordLauget er etablert

Fiskeoppdretterne i Hardanger skal samarbeide om å styrke villaksstammene i området.

Samtlige oppdrettere i Hardangerfjorden har gått sammen for å styrke villaksen i Hardanger og Sunnhordland. Oppdretterne vil bidra med kunnskap og økonomiske midler for å styrke eksisterende villaksstammer i regionen.

Millionbeløp til styrkingstiltak

Alle oppdretterne i Hardangerfjorden vil bidra med en årlig sum pr konsesjon. Til sammen vil det hvert år kunne brukes millionbeløp til styrkningstiltak i Hardangerfjorden alene. Den nye satsingen har fått navnet «HardangerFjordLauget» og ble formelt etablert fredag 2. oktober etter flere møter i løpet av våren og sommeren.

– Villaksen påvirkes av en rekke faktorer som klimaendringer, oppvekstvilkårene i havet, vassdragsregulering, lakselus, forsuring, gyrodactylus salaris, grusuttak og laksefiske. De fleste av disse kan ikke oppdrettsnæringen gjøre noe med, men vi kan bidra med kunnskap og økonomi til å styrke villaksstammene så godt som mulig, sier Håkon Tombre, leder for HardangerFjordLauget.

5-årig tiltaksplan

Oppdretterne har utarbeidet et forslag til tiltaksplan over en 5-årsperiode som omfatter både tiltak i sjø og lakseførende vassdrag.

Partnerne i HardangerFjordLauget vil bidra med økonomiske ressurser og kompetanse om avl, genetikk, smoltproduksjon og fôrregimer, og vil stille tilgjengelig utstyr for ferskvannsproduksjon eller annet relevant utstyr.

– Oppdrettsnæringen i Hardangerfjorden ligger fremst internasjonalt hva angår kunnskap om produksjon i ferskvann og sjø, om utstyr og anvendt forskning for å lykkes med å få fram gode fiskeindivid, sier Tombre.

Denne kunnskapen, satt sammen med økonomiske ressurser, mener vi vil være et viktig bidrag til å vitalisere villaksressursene i elvene langs Hardangerfjorden. Utover høsten og vinteren vil vi lansere tiltak som alle skal være forsterkende for å vitalisere forholdene for de ville lakseressursene langs fjorden, forteller Tombre.

Han understreker at de nye tiltakene vil komme i tillegg til det etablerte arbeidet som foregår hos hver enkelt oppdretter.

Skal arbeide uavhengig av årsak

Det er innført omfattende systemer for internkontroll og næringen arbeider hardt for å bedre de to områdene der oppdrett påvirker villaks, forteller Tombre.

Arbeidet i HardangerFjordLauget skal imidlertid først og fremst bidra til å styrke villaksen, uavhengig av hva som er årsakene til eventuelle svingninger i bestanden, sier Tombre.

Oppdrettsnæringen har tidligere bidratt med flere prøveprosjekter, blant annet i Vosso hvor det bare i år blir satt ut 70-80.000 yngel. HardangerFjordLauget er en naturlig videreføring.

De lokale oppdretterne har ønsket å få med seg alle elveeigerlagene i fjorden til dialog.

HardangerFjordLauget håper at det på sikt blir mulig å få til et bredt samarbeid i regionen til beste for villaksen, sier Håkon Tombre, leder for HardangerFjordLauget.