NFD

Nærings- og fiskeridepartementet

 • Endret IMO-konvensjon

  Det ble i dag vedtatt viktige endringer i IMOs konvensjon for opplæring, sertifisering og vakthold for sjøfolk.

 • En million til bekjempelse av pirater

  Nærings- og handelsdepartementet har gitt en million kroner til FNs sjøfartsorganisasjon IMO, til prosjekter knyttet til anti-piratarbeid og opplæring av sjøfolk.

 • Får erstatningsansvar ved oljesøl

  FNs sjøfartsorganisasjon IMO, har i dag vedtatt at skade som oppstår når et skip lekker farlige stoffer, kan gi rederiet erstatningsansvar.

 • - Kampen mot ulovlig fiske har lykkes

  Fiskeri- og kystdepartementet melder om svært gode resultater i kampen mot ulovlig fiske.

 • Heving skal utredes grundigere

  FEDJE: Den eksterne kvalitetssikringen av hevingen av U-864 påpeker usikkerhet på flere områder. Heving blir derfor utsatt i påvente av grundigere utreding.

 • La fram tildelingsbreva for 2010

  Fiskeri- og kystdepartementet la i dag fram tildelingsbreva for løyvingar i 2010, til forsking, tilsyn og etatar med vidare.

 • - Gledeleg at sjømatprodukt kjem gunstig ut

  - Det er gledeleg at norske sjømatprodukt kjem så gunstig ut som dei gjer i berekningane som er gjort om maten sine klimaspor, seier fiskeri og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 • - Konstruktivt møte med statsråden

  - Vi opplevde dagens møte med fiskeri- og kysminister Lisbeth Berg-Hansen som godt og konstruktivt, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk.

 • Ønsker mer satsing på reiseliv

  Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen ønsker økt satsing på kysten som reisemål.

 • Regulering av fisket etter uer i 2010

  Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter uer i ICES’ statistikkområde I og II utanfor nokon stat sin jurisdiksjon i 2010.

 • Sender seilingsruter på høring

  Fiskeri- og kystdepartementet gav fredag 11. desember klarsignal til Kystverket, for å sende forslag om seilingsruter fra Røst til Oslofjorden ut til høring.

 • Utkastforbud i internasjonalt farvann

  Det 28. årsmøtet i den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) vedtok utkastforbud i internasjonalt farvann på de viktigste artene som reguleres av NEAFC.

 • Vil diskutere prisfastsettelsen for fisk

  Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen åpner for å diskutere hvordan minsteprisene for fisk fastsettes, etter evaluering av pågående prøveordning med mekling.

 • Fiskeriministeren må «utvide horisonten»

  Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen var for fem år sidan med i Grønnevetutvalet, som kom med eit kraftig åtak på fiskarane sine grunnlover, deltakarlova og råfisklova.

 • Fiskeriministerens tale til landsmøtet

  Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er tilstede under landsmøtet i Norges Fiskarlag, som startet i Trondheim i dag. Her kan dere lese Berg-Hansens tale til landsmøtet.

 • Berg-Hansen ny fiskeriminister

  Lisbeth Berg-Hansen blir ny fiskeri- og kystminister, det er nå endelig avklart.

 • Faglige vurderinger av unntaksområder

  Fiskeri- og kystdepartementet har nå lagt frem de faglige vurderingene som lå til grunn for bestemmelsene om unntaksområder for produksjonsøkning i fiskeoppdrett i 2010.

 • Må vente på likviditetslån

  250 millioner i kriselån til fiskeindustrien, det var gladmeldingen statsrådene Pedersen og Navarsete hadde med seg til Husøy den 22. august. Men fiskeindustrien må vente på pengene.

 • Global FN-avtale mot ulovlig fiske

  - I forhandlinger i FNs matvareorganisasjon FAO, er det nå blitt enighet om en global og bindende avtale om havnestatskontroll for å stanse svartfisket.

 • - Helga neglisjerer faglige råd

  Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen varsler fortsatt vekst i lakseoppdrett i 2010, med 5 prosent økning hos eksisterende anlegg, noe som møter reaksjoner fra NJFF og Norske Lakseelver.