Krever forskuttering av sildekvantum

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag, har i et vedtak krevd at kystflåten allerede i år får anledning til å fiske inntil 10 prosent av neste års gruppekvote av NVG-sild.

Nordland Fylkes Fiskarlag fattet i går et vedtak der de ber om at det i reguleringen av fisket etter norsk vårgytende sild, innvilges fleksibilitet på gruppenivå over årsskiftet.

Bare 45.000 tonn igjen

I vedtaket. som er sendt i brevs form til Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet, ber Nordland Fylkes Fiskarlag om at Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet tar tak i saken umiddelbart.

Bakgrunnen for kravet er at det nå gjenstår bare ca 45.000 tonn av kystgruppens kvote, og for å unngå en tidlig stopp i fisket, bør gruppen tilføres kvantum, mener arbeidsutvalget. Ved forskuttering av 10 prosent av neste års kvantum, vil kystflåten ha 83.000 tonn til rådighet resten av året.

Vedtak

Fisk.no gjengir her vedtaket i fra arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag 12.10.2009:

"Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til at det pr 12.10.09 bare gjenstår å fiske ca 46.000 tonn av kystgruppens kvote. Årsaken til at det gjenstår et så vidt lite kvantum med 2.5 måneder igjen av året er en for høy overregulering i fisket fra årets begynnelse.

Mange fartøy har en betydelig andel av sin maksimalkvote igjen å fiske, En har dessverre ikke oversikt over hvor mange som enda har igjen av sin garanterte kvote.

Arbeidsutvalget mener det må foretas justeringer i reguleringsopplegget som kan føre til at man strekker fisket lenger ut over høsten. Etter Arbeidsutvalgets mening bør dette gjøres ved at en forskutterer 10% av neste års gruppekvote og legger dette til det restkvantumet en har i dag. Kystflåten vil dermed ha ca 83.000 tonn til rådighet resten av året. Etter Arbeidsutvalgets vurderinger vil et slikt kvantum vare et godt stykke utover høsten, Dette vil være positivt både i forhold til industrien og for flåten. Arbeidsutvalget er klar over at dette er et prinsipp som innebærer en viss omfordeling av rettigheter innenfor kyst, men det er heller ikke en ønskelig situasjon at fisket for kystflåten skal bli stanset, slik det ser ut for i dag, i løpet av denne måneden.

Arbeidsutvalget viser videre til at det er åpnet for at enkeltfartøy kan overfiske årets maksimalkvote med 10% av det som er fartøyets garanterte kvote. Flere fartøy har allerede benyttet seg av denne muligheten.

Arbeidsutvalget mener at selv om det etableres en ordning med forskuttering av 10% av gruppekvoten kan ordningen med kvotefleksibilitet på fartøynivå fortsette. Det kvantum som fiskes ut over årets kvote må komme til direkte fradrag på fartøyets kvote i 2010 og må således komme i tillegg til 10%, kvotetleksibilitet på gruppenivå. Denne kvotetfleksibiliteten vil ikke gå på bekostning av andre.

Det er viktig at det blir tatt en beslutning i forhold til ovennevnte så snart som mulig og Nordland Fylkes Fiskarlag ber derfor Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet om å ta tak i saken umiddelbart."