– Fortsatt svak satsning på oljevern

FHL ser det som positivt at regjeringen vil øke oljevernberedskapen og sjøsikkerhetet, men mener det satses for lite, sett i lys av at de naturgitte forholdene som skal ivaretas.

– Det er helt avgjørende å ta vare på de unike naturgitte forholdene Norge har som fiskeri- og havbruksnasjon. Det er positivt at regjeringen i statsbudsjettet vil øke oljevernberedskapen og sjøsikkerheten, men satsningen er for beskjeden, mener Aina Valland, direktør miljø i FHL.

– Verdens fremste sjømatnasjon

I den nye rødgrønne regjeringserklæringen slås det fast at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon.

– Dette er en positiv, men også ambisiøs målsetting som krever en offensiv fiskeripolitikk og en miljøinnsats som sørger for å ta vare på landets unike fortrinn som sjømatleverandør. I forslaget til statsdbudsjett øker regjeringen innsatsen til oljevernberedskap og sjøsikkerhet, men fremdeles er satsningen for lav, sier Valland.

Slepebåtkapasiteten økes med en bevilgning på 127 millioner kroner. Det innebærer tre fartøy i Nord-Norge, og ett på Sørlandet. Både Midt-Norge og Vestlandet har fortsatt for dårlig kapasitet.

Kompetansesenter

Regjeringen vil bevilge fem millioner kroner til et nytt nasjonalt kompetansesenter for sjøsikkerhet, oljevernberedskap og overvåking knyttet til trafikksentralen i Vardø. FHL mener det er viktig at denne satsningen gir en reell videreutvikling og forbedring, siden det er en kjensgjerning at dagens utstyr ikke er tilstrekkelig.

– I statsbudsjettet foreslås det å videreføre nivået på bevilgningen til oljevern fra 2009. De sier selv at det vil sikre full oppfølging av Kystverkets plan for oppgradering av oljevernberedskapen i perioden 2006-2010. Men båtforlisene utenfor Langesund i sommer og utenfor Fedje i 2007 viser at Kystverket har et langt stykke å gå før oljevernberedskapen blir effektiv, mener Valland.

Ubåten U-864

Vraket av ubåten U-864 i Fedje kommune skal heves, og regjeringen foreslår at det bevilges 630 millioner kroner til nødvendige forberedende tiltak i 2010.

– Det er viktig at tiltak blir iversatt så raskt som mulig. FHL er opptatt av at det ikke må være mangel på midler som gjør at den planlagte hevingen ikke kan gjennomføres i 2011. Vi forventer også at regjeringen er like oppmerksom på de andre prioriterte skipsvarkene som ligger langs kysten, understreker Valland.

Tiltak for villaksen

FHL ser positivt på at regjeringen vil sette av totalt 100 millioner kroner til fortsatt kalking av vassdrag og bekjemping av ferskvannsparasitten Gyrodactylus salaris for å styrke villaksens situasjon.

– Havbruksnæringen er opptatt av å bevare livskraftige villaksstammer, og disse tiltakene er nødvendige for å dempe flere av trusselfaktorene som påvirker norsk villaks. Det er viktig å styrke innsatsen mot alle påvirkningsfaktorene, slik oppdrettsnæringen må ta ansvar for sin miljøpåvirkning. På den måten har vi større mulighet for å lykkes i arbeidet med å berge villaksstammene, sier Valland.

Les også: – Ingen økning i oljevernberedskap