Kvoteråd pelagiske fiskerier 2010

Forskerne har i kvoteråd for 2010 anbefalt at kvoten for NVG-sild reduseres med 160.000 tonn, fra 1.643.000 tonn til 1.483.000 tonn.

Det internasjonale råd for havforskning, ICES, har utarbeidet følgende kvoteråd for pelagiske fiskeslag for 2010:

Norsk vårgytende sild

For nvg-sild er rådet å redusere TAC (Total Allowed Catch) med 160.000 tonn fra 1.643.000 tonn til 1.483.000 tonn, melder Norges Sildesalgslag. Følges dette rådet betyr det en norsk kvote på 904.630 tonn i 2010 før eventuelle overføringer (forutsatt 61 prosent til Norge, altså som i 2009) mot 1.002.230 tonn i 2009. Med henvisning til kvoteavtalen mellom Norge og Russland for 2010 vil Russland få overført 10.000 tonn nvg-sild fra Norge for 2010.

Nordsjøsild

Kvoterådet for sild i Nordsjøen for 2010, som kom i juni 2009, er på 164.300 tonn for direktefiske mot 171.000 tonn i 2009. I tillegg kommer sild i Skagerrak/Kattegat der det ble avtalt en TAC på 37.722 tonn for 2010.

Makrell

For makrell anbefaler forskerne en TAC i størrelsesorden 527.000 tonn til 572.000 tonn. Dette er på nivå med situasjonen i 2009. For hestmakrell er forskernes anbefaling en kvote på inntil 180.000 tonn for hvert av årene 2008, 2009 og 2010.

Kolmule

Kolmulerådet for 2010 innebærer en TAC på 540.000 tonn. Til sammenligning er det avtalt en totalkvote på 590.000 tonn i 2009. Rådet innebærer sådan en kvotereduksjon dersom rådet blir gjort gjeldende som totalkvote for 2010 på 8,5 prosent sammenlignet med situasjonen i 2010.

Lodde Barentshavet

For lodde-Barentshavet er Norge og Russland enige om en kvote på 350.000 tonn for 2010 mot 380.000 tonn i 2009. Som følge av at Norge får overført 30.000 tonn fra Russland innebærer det at norsk kvote før eventuelle andre overføringer fra Norge til andre land blir på 240.000 tonn i 2010. Dette er 7.000 mer det som er norsk disponibel kvote i 2009.

Tobis

For tobis vil forskerne avvente eventuelle kvoteråd for 2010 med bakgrunn i hvorvidt bestanden kan løftes til et føre-var-nivå på 600.000 tonn innen 2011. Det arbeides for øvrig fra norsk side med alternative forvaltningsmodeller for tobis i norsk sone. Kvoterådet for øyepål for 2010 er på 307.000 tonn mot 157.000 tonn for 2009. Norsk kvote for 2009 utgjør 127.170 tonn (81 prosent av forskernes kvoteanbefaling for 2009), opplyser Norges Sildesalgslag.