Tollvesenet presiserer om NOx-avgift

Tollvesenet har i dag sendt ut en presisering av reglene for avgift på utslipp av NOx, når fiskefartøy går mellom norsk havn og Svalbard.

Toll- og avgiftsdirektoratet presiserer regelverket for NOx-avgift for fartøy som går ut fra norsk havn, driver fiske og/eller fangst i fjerne farvann, går inn til havn på Svalbard og deretter tilbake til norsk havn.

Innenriks fart

Etter gjeldende regelverk anses fart mellom norsk havn og Svalbard for ”innenriks fart”, jf. forskrift om særavgifter (saf.) § 3-19-3 bokstav c. Utslipp fra innenriks fart er avgiftspliktig selv om deler av farten skjer utenfor norsk territorialfarvann, jf. saf. § 3-19-3 første ledd bokstav b. For ”innenriks fart” kreves i utgangspunktet ikke annet enn at fartøyet går ”i fart mellom norsk havn og Svalbard”, med andre ord uavhengig av eventuelle aktiviteter underveis.

Fjerne farvann

Samtidig gis det avgiftsfritak for utslipp fra fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann, for den delen av farten som skjer i fjerne farvann, jf. saf. § 3-19-11 annet ledd. ”Fjerne farvann” er i regelverket definert som havområder hvor avstanden til norskekysten (grunnlinjen) er 250 nautiske mil eller mer, jf. saf. § 3-19-3 bokstav f.

Regelverket skal forstås slik at utslipp som skjer i fjerne farvann i forbindelse med fiske og fangst omfattes av fritaket etter saf. § 3-19-11 annet ledd, selv om fartøyet deretter anløper havn på Svalbard. En slik forståelse ivaretar hensynet om at avgiften ikke skal gi utilsiktede konsekvenser for norsk fiskerinæring.

Tollvesent presiserer

Oppsummert innebærer dette at et fartøy som går ut fra norsk havn, driver fiske og/eller fangst i fjerne farvann, går inn til havn på Svalbard og deretter returnerer til norsk havn, skal betale NOx-avgift for farten fra norsk havn og frem til grensen for fjerne farvann, og for farten fra Svalbard og tilbake til norsk havn, presiserer Tollvesenet.