Ikke bevis for kamuflering av giftstoff

SFT finner ikke holdepunkter for påstandene, fra Bellona, om omfattende manipulering av kjemikalier i oljeindustrien for å skjule stoffenes miljøeffekter.

SFT vil likevel stramme inn reguleringen fordi det kan være mulig å manipulere med disse stoffene.

I et brev til Miljøverndepartementet i september hevdet Bellona at det foregår omfattende manipulering av kjemikalier som brukes ved utvinning av olje og gass. Dette skal ha skjedd ved at molekylstørrelsen økes slik at de kan klassifiseres i en mer miljøvennlig kategori.

Les også: – Konspirasjonsteorier fra Bellona 12.09.2009
Les også: – Oljeindustrien kamuflerer giftstoffer 12.09.2009

Finner ikke belegg for påstandene

Statens forurensningstilsyn (SFT) har nøye sjekket data om kjemikaliene som brukes offshore. SFT har også hatt møter med Bellona og med oljeselskapene, melder SFT.

– Vi har undersøkt saken nøye. Vi finner ikke belegg for påstandene om at stoffene manipuleres, slik Bellona hevder, for å kamuflere reell miljøfare, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i SFT.

Grønne, gule, røde og svarte kjemikalier

Offshorekjemikalier klassifiseres i henhold til SFTs system i grønn, gul, rød eller svart kategori. Kjemikalier i grønn og gul kategori har ikke iboende miljøfarlige egenskaper.

Kjemikalier i rød og svart kategori kan bare slippes ut ved tungtveiende tekniske eller sikkerhetsmessige grunner. Operatørene er pålagt å bytte ut disse med mindre miljøfarlige alternativer.

Betviler ikke resultater offshore

– Utslippene av tilsatte miljøfarlige kjemikalier fra norsk sokkel er redusert med over 99 prosent de ti siste årene. Vi ser ingen grunn til å betvile disse gode resultatene, sier SFTs avdelingsdirektør Signe Nåmdal.

SFT har lenge vært klar over mistankene om at enkelte leverandører av offshorekjemikalier har ”hektet på” ett tilleggsstoff som brytes raskt ned. Dette skal ha blitt gjort slik at kjemikaliet passerer testkriteriene som et gult stoff isteden for rødt.

Dette har flere ganger blitt fanget opp av oljeselskapene, som har prioritert slike stoffer for utfasing.

Strammer inn regelverket

SFT mener dagens regelverk i hovedsak er godt. Det inneholder blant annet krav om ekstra vurdering av nedbrytingsprodukter av gule stoffer med moderat nedbrytbarhet.

– Vi ser imidlertid at det er muligheter for manipulering på flere ulike måter. Disse mulighetene vil vi redusere gjennom å stramme inn reguleringen, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i SFT.

SFT vil:

  • Endre og formalisere retningslinjene for vurdering av nedbrytningsprodukter.
  • Spesifisere mengder tillatte utslipp i hver type gul kategori i tillatelser.
  • Synliggjøre bruk og utslipp innen hver type gul kategori ved at dette oppgis i den årlige utslippsrapporteringen.
  • Tydeligere kommunisere operatørenes plikt til helhetlig miljøvurdering av alle kjemikalier, også i gul og grønn kategori.
  • Foreslå at operatørene samordner tilsyn med kjemikalieleverandørene.
  • Styrke oppfølging og tilsyn med kjemikalier i gul kategori.

Krav til utslipp offshore

  • Stortinget vedtok for over ti år siden målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø fra petroleumsvirksomheten. I Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er det enda strengere utslippsmål enn for resten av sokkelen.
  • HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten krever at alle kjemiske stoffer som brukes offshore, må testes i forhold til biologisk nedbryting i sjøvann, hvor stort potensialet for bioakkumulering er og hvor akutt giftige de er for alger, kreps og fisk.
  • Operatørene på norsk sokkel er ansvarlige for å sikre at alle kjemikaliene som brukes eller slippes ut, har gjennomgått disse testene ved godkjente laboratorier.