Forebygging av hjertesykdom med Omega-3

Bruk av omega-3-fettsyrer i forebygging av hjertesykdom omtales i det siste nummeret av Tidsskrift for Den norske legeforening.

En rekke studier viser at inntak av fet fisk eller omega-3-fettsyretilskudd tilsvarende to fiskemåltider i uken reduserer risikoen for hjertesykdom. Hensikten med artikkelen er å gi en oppdatert oversikt over emnet og å konkretisere anbefalinger vedrørende bruk av omega-3-fettsyrer, melder Tidsskrift for Den norske legeforening.

Artikkelen er basert på ikke-systematiske litteratursøk i databasene Medline, ScienceDirect og Embase og egne erfaringer med pasienter.

Resultat

I primærprevensjon anbefales det fet fisk som kilde til omega-3-fettsyrer. Mengden bør tilsvare omkring 0,5–1 g av fettsyrene EPA/DHA daglig. I sekundærprevensjon er anbefalt dose omkring 1 g daglig via kostholdet, eventuelt supplert med tilskudd ved behov. Reseptpliktige omega-3-fettsyrer (Omacor) har indikasjon ved sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt. Dosen er én kapsel, tilsvarende 840 mg EPA/DHA daglig. Resultatene fra den nylig publiserte GISSI-HF-studien viste moderat reduksjon i totaldødeligheten hos pasienter med hjertesvikt ved bruk av Omacor.

Fortolkning

Nyere resultater styrker grunnlaget for å vurdere bruk av omega-3-fettsyrer i forebygging av hjertesykdom og ved hjertesvikt. Det trengs mer forskning angående doseringen og for å avdekke i hvilken grad disse fettsyrene forebygger arytmier og plutselig hjertedød. Det er nødvendig med studier som avklarer om den triglyseridsenkende effekten av høye doser omega-3-fettsyrer gir mindre hjertesykdom hos pasienter som statinbehandles.

Les mer
Bruk av omega-3-fettsyrer i forebygging av hjertesykdom (Tidsskrift for Den norske legeforening)