Variable skremmeeffekter av seismikk på fisk

Havforskningsinstituttet konkluderer med at det med unntak for garnfiske etter sei og hyse, ikke kan dokumenteres påvisbare negative effekter av seismikkinnsamling.

I en ny rapport som presenterer analyser av data over leverte fangster i Lofoten og Vesterålen sommeren 2008, konkluderer Havforskningsinstituttet med at det med unntak av i garnfiske etter sei og hyse, ikke kan dokumenteres påvisbare negative effekter av seismikkinnsamlingen.

Både mer og mindre

Det ble ikke påvist endringer i fangsratene for torsk, lange, brosme og kveite, mens det for uer og breiflabb syntes å ha vært en økning mens seismikken pågikk. Fangstratene for garnfiske av sei og hyse ble redusert, men det kunne ikke dokumenteres noen nedgang i sei- eller hysefangstene for de andre redskapstypene (line, juksa og snurrevad). I undersøkelsesområdet sett under ett ble det levert rundt 45 prosent mindre sei enn i toppårene 2006 og 2007, men ikke mindre enn i perioden 2003 – 2005.

Nedgangen i seifangstene var størst i Vesterålen og utenfor Senja. Her var det en nedgang i fangstratene om sommeren (under den seismiske aktiviteten), mens fangstratene i perioden september-oktober (etter at den seismiske datainnsamlingen var avsluttet) ikke avvek statistisk fra tidligere år. I området rundt Lofoten holdt totalfangstene av sei seg lave fra mai til ut november.

Rapport

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Oljedirektoratet gjennomgått databasene over fangster som ble levert mens Oljedirektoratet samlet seismiske data i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 20. mai til 15. september i 2008. Arbeidet legges fram i rapporten ”Analyse av innsamlede fangstdata for å studere effekten av seismiske undersøkelser på fiskeriene i Lofoten og Vesterålen sommeren 2008.” Databasene er imidlertid ikke konstruert for denne type formål og har en struktur som gjør det vanskelig å fange opp mindre endringer i fangstrater i tid og rom. Hovedtyngden av seismikkinnsamlingen sommeren 2008 var såkalt 2D-skyting, som var svært spredt i tid og rom, og dermed også må forventes å ha beskjeden innvirkning på fiskeriene.

I tillegg til analysene av data fra Landings- og sluttseddelregisteret ble det samlet inn fangstdata fra fartøyer som fisket med garn og line i gitte posisjoner før, under og etter at de seismiske undersøkelsene pågikk. Disse dataene viste seg å være dårlig egnet til å dokumentere effekter av seismikk på fangstutbyttet. Det var store variasjoner i fangstmengde fra levering til levering, og antallet leveringer i periodene før og under de seismiske undersøkelsene var for få til å kunne påvise eventuelle forandringer som følge av 2D-seismikken.

Undersøkelser sommeren 2009

Havforskningsinstituttet arbeider nå med et omfattende datamateriale fra et stort forskningsprosjekt i forbindelse med Oljedirektoratets 3D-seismiske datainnsamling utenfor Vesterålen sommeren 2009. Resultatene fra dette prosjektet vil bli offentliggjort innen første mars 2010.

– I verste fall minimal

Havforskningsinstituttets konklusjon blir godt mottatt hos Oljeindustriens Landsforening (OLF).

– Analysene viser at seismikkens innvirkning på fiskefangstene i verste fall er minimal, sier marinbiolog Egil Dragsund i Oljeindustriens Landsforening (OLF) i en pressemelding.

– Fangsten av sei syntes å være normal sammenlignet med tidligere år, og analysematerialet til HI tyder på at det ikke kan påvises noen trender i forhold til effekter av seismikk. Mens fangsten av noen arter går opp, går andre ned, sier Dragsund.

– Interessant analyse

Bakgrunnen for rapporten er at HI på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD) har gjennomgått databasene over fangster som ble levert mens OD samlet seismiske data i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 20. mai–15. september 2008.

– HIs analyse er interessant, ikke minst på bakgrunn av at det har vokst frem en utbredt oppfatning om at seismikk skremmer all fisk bort fra fiskefeltene i lang tid. Denne analysen imøtegår den myten, sier Dragsund.