Arrangerte seminar om klima og fiskeriforvaltning i Afrika

Hvordan kan EAF Nansen bidra til å styrke fiskeriforvaltningen i Afrika?

Hvordan kan EAF Nansen bidra styrking av fiskeriforvaltningen i Afrika, for derigjennom å sette landene bedre i stand til å møte klimautfordringene innen fiskeri og marin naturressursforvaltning?

Det var tema på et miniseminar som Norad arrangerte den 15. oktober 2009.

EAF-Nansen

"Eco-system Approach to Marine Fisheries Management in Development Countries" (EAF), viderefører arbeidet fra Nansen-programmet, som ble faset ut i 2006. EAF har en mer helhetlig tilnærming til marine ressurser. Se mer informasjon under Bakgrunn, nederst i denne nyhetsartikkelen.

Sikre bærekraftig utnyttelse

I sin velkomsthilsen påpekte Norads direktør, Poul Engberg-Pedersen, betydningen - og utfordringen - av at innsamlede data fra havområdene ble brukt i praktisk forvaltning for å sikre bærekraftig unyttelse av fisk og andre ressurser, spesielt sett i lys av dagens klimautfordringer, melder Norad.

Marine økosystemer står i dag foran store utfordringer i forbindelse med klimaendringene. Det norskstøttede programmet EAF Nansen har således en viktig rolle å spille fordi programmet bidrar til å rette søkelyset på hvordan klimaendringene påvirker fattige lands marine ressurser.

Kartlegging av marine økosystemer

Miniseminaret fokuserte på hvilken rolle programmet har i kartleggingen av de marine økosystemene i Afrika og hvordan innsamlede data fra havområdene blir brukt i praktisk forvaltning for å sikre bærekraftig unyttelse av fisk og andre marine ressurser.

Presentasjonene var engasjerende og informative både for fagfolk og for de som ikke kan så mye, men som vil vite mer, om hvordan et av Norges lengst støttede programmer innenfor fiskerisektoren er med på å styrke fiskeriforvaltning i Sør, slik at landene bedre kan takle de nye klimautfordringene, refererer Norad.

Innleggene ble holdt av Kwame Koranteng (FAO), Kevern Cochrane (FAO) og Tore Strømme (FAO).

Mer om EAF-Nansen-programmet

Nansen-programet har bidratt til at nærmere 60 land har fått kartlagt sine marine ressurser, noe som har vært grunnleggende i utviklingen av en egen fiskerisektor.

Nansen-programmet (NP) ble etablert av Norge, FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) og FNs utviklingsprogram (UNDP) på 1970-tallet. Formålet var å bistå utviklingsland med å skaffe nødvendige data til å utvikle og forvalte fiskeriene.

Programmet har fokusert på ressurskartlegging, opplæring, institusjonsbygging, overvåking og forvaltning - nasjonalt og regionalt. Nærmere 60 land har fått kartlagt sine marine ressurser. For mange av landene har kartleggingen vært grunnleggende i utviklingen av en egen fiskerisektor.

Totalt har Norge støttet programmet med over en halv milliarder kroner, og Norge eier forskningsfartøyet "Dr Fridtjof Nansen" som utførte toktene. I 2006 ble NP faset ut.

Fra 2007-2011 føres arbeidet videre i "Eco-system Approach to Marine Fisheries Management in Development Countries" (EAF), som har en mer helhetlig tilnærming til marine ressurser. FAO er programansvarlig, mens Havforskningsinstituttet i Norge er ansvarlig for fartøyene. Norge støtter programmet med til sammen 180 millioner kroner.

Les også: På forskningstokt langs Mosambiks kyst