– Useriøst av Oljeindustriens Landsforening

Norges Fiskarlag mener at Oljeindustriens Landsforening bagatelliserer skremmeeffekten av seismiske undersøkelser.

Oljeindustriens Landsforening (OLF) er tidlig ute og trekker klare konklusjoner fra rapporten som Havforskningsinstituttet (HI) har laget om skremmeeffekter av seismiske undersøkelser sommeren 2008.

Det mener generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag.

Fisk.no omtalte i går rapporten fra Havforskningsinstituttet, og at denne ble godt mottatt hos Oljeindustriens Landsforening (OLF).

– I verste fall minimal

– Analysene viser at seismikkens innvirkning på fiskefangstene i verste fall er minimal, uttalte marinbiolog Egil Dragsund i Oljeindustriens Landsforening (OLF) i en pressemelding 26. oktober 2009.

– Fangsten av sei syntes å være normal sammenlignet med tidligere år, og analysematerialet til HI tyder på at det ikke kan påvises noen trender i forhold til effekter av seismikk. Mens fangsten av noen arter går opp, går andre ned, uttalte han videre.

– Vanskelig å ta alvorlig

– Jeg må virkelig si at OLF etter dette vanskelig kan tas alvorlig i framtidige diskusjoner om seismikkens effekt på fiskeadferd, sier generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag.

Skjærvø viser til kapittel 5 i rapporten fra Havforskningsinstituttet, hvor det heter at:

«Resultatene fra analyser av offisiell fangstatistikk indikerer at de seismiske undersøkelsene i Lofoten og Vesterålen sommeren 2008 kan ha ført til en negativ effekt på visse segmenter av fiskeriene i området. Leveringene av sei summert for hele området gikk ned med ca 45 % i 2008 i forhold til året før.»

– OLF har hatt mye kontakt med fiskerinæringen, og burde ha tilegnet seg kunnskap om at det i den perioden hvor det ble drevet seismiske undersøkelser, er det nesten bare seifiske som foregår. At det er liten nedgang i andre arter, som for eksempel torsk, har sin naturlige forklaring. Det er ikke mye torsk i området på den tiden, sier Skjærvø.

Forskerne skriver i sammendraget at "databasen er (imidlertid) ikke konstruert for denne type formål og har en struktur som gjør det vanskelig å fange opp mindre endringer i fangstrater i tid og rom", påpeker Skjærvø.

Dette til tross finner de en nedgang i levert kvantum sei på 45 prosent som kan relateres til perioden hvor seismikken ble gjennomført i. Og det i et område hvor det bare ble benyttet 2D, og ikke 3D.

– Min oppfatning er at OLFs uttalelse er et klart bevis på at oljeindustrien bagatelliserer saken. Det er heller ikke noe nytt. OLFs sine uttalelser har også tidligere stått i kontrast med de erfaringer som fiskerne har høstet i løpet av mange år, sier Skjærvø.

– Manipulerer informasjon

Samtidig kommer det fra fiskerhold også beskyldninger om at OLF manipulerer informasjon.

– OLF manipulerer informasjonen og opptrer på en måte som er fornærmende overfor oss fiskere, sier fiskeskipper Nils Myklebust på telefon til NTB/NRK, fra fiske i Barentshavet.

– Holdt seg til HIs rapport

Marinbiolog Egil Dragsund i OLF sier til NTB at han har holdt seg til Havforskningsinstituttets egen rapport og pressemelding. Havforskningsinstituttets konklusjon er at det, med unntak av garnfiske etter sei og hyse, ikke kan dokumenteres påvisbare negative effekter av seismikkinnsamlingen.

– Jeg ser ingen grunn til å endre eller trekke tilbake OLFs pressemelding, sier Dragsund.

– For langt

Forsker Aud Vold ved Havforskningsinstituttet, som har skrevet rapporten, forstår godt at fiskerne ikke kjenner seg igjen i OLFs konklusjoner.

– OLF trekker dette for langt. De bagatelliserer funn som er gjort og nevner ikke at dette kun er analyser som er gjort på kommersielle fangstdata, sier Vold til NTB.

Både nedgangen i garnfiske og reduksjonen av seifangster er så godt som oversett av OLF, ifølge Vold.