Undersøker effekter av miljøgifter i torsk

Kai Kristoffer Lie disputerer 30. oktober for PhD graden ved UiB med en avhandling om bruken av en mikromatrise for å undersøke uheldige effekter av miljøgifter i torsk.

Kai Kristoffer Lie disputerer 30. oktober for PhD graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlingen: ” Design and application of a custom made cDNA microarray for the identification of toxicological biomarkers in cod (Gadus morhua)”, melder UiB.

Mikromatrise

I sin avhandling har han beskrevet bruken av en mikromatrise som et verktøy for å undersøke uheldige effekter av miljøgifter i torsk. Mikromatrisen gjør det mulig å måle uttrykket av flere 100 gentranskripter som koder for proteiner involvert i stress responser.

Miljøgifter kan ha flere negative effekter på fisk, som for eksempel nedsatt motstand mot sykdom og forandringer i reproduksjonsevne. Små forandringer i mekanismene som regulerer for eksempel modning og fiskens evne til å motstå stress kan gi indikasjoner på hvilke effekter de enkelte miljøgiftene vil ha på en organisme.

Disse forandringene kan også til en viss grad si noe om hvilke type miljøgifter de har blitt utsatt for. Mikromatrisen, som har fått navnet CodStress, har i ettertid blitt brukt i flere studier, deriblant tre av de fire studiene som er inkludert i doktorgradsavhandlingen til Lie.

Endrer genuttrykksprofilen

I det første studiet ble torsk fra flere lokaliteter samlet inn og utrykket av stressrelaterte gener ble undersøkt ved bruk av mikromatrisen. Torsk fra de to forurensede lokalitetene, Store Lungegårdsvann og Sørfjorden, ble sammenlignet med torsk fra en ”ren” lokalitet ytterst i Hardangerfjorden.

Utrykket av spesifikke gener i lever indikerte at torsken fra Store Lungegårdsvann var eksponert for blant annet aromatiske miljøgifter mens responser på tungmetaller dominerte i fisken fra Sørfjorden.

Dette studiet viste at ved å studere genuttrykksprofilen til torsk, kan man få et bilde av typen miljøgifter den blir utsatt for.

Påvirker reproduksjonen

To andre studier viste at selv små mengder av miljøgifter som blir sluppet ut i sjøen i forbindelse med offshore oljeutvinning kan påvirke fiskens reproduksjon.

Også andre potensielt negative effekter ble observert. Studiet viste ellers få effekter av produsert vann fra Oseberg C plattformen i Nordsjøen. I det siste studiet ble det observert få effekter i oppdrettstorsk ved å erstatte 75 prosent av fiskemelet med plantemel i fôret.

Personalia
Kai Kristoffer Lie er født i 1974 og oppvokst i Knarvik i Lindås kommune. Han tok hovedfag i fiskehelse ved Universitetet i Bergen november 2004. Lie har vært stipendiat ved Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatsforskning (NIFES) siden 2005. Graden ble finansiert av Norges Forskningsråd.