Doktorgrad på smertefølelse hos fisk

Janicke Nordgreen disputerte 28. oktober 2009 for PhD-graden med en avhandling om smertefølelse hos fisk.

Relaterte saker

Cand. med.vet Janicke Nordgreen disputerte 28. oktober 2009 for PhD-graden ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen: “Nociception and pain in teleost fish.”

– Sannsynlig at fisk føler smerte

Janicke Nordgreen har gjennom sitt doktorgradsarbeid forsket på nosisepsjon og smertefølelse hos fisk. Hun konkluderer med at det er svært sannsynlig at fisk føler smerte, melder Norges veterinærhøgskole.

I avhandlingen har Janicke Nordgreen studert responsen på potensielt smertefulle stimuli både på grupper av celler og på individnivå. Fordi bevissthet er nødvendig for å føle smerte, har Nordgreen også testet om fisk kan lære en oppgave som hos mennesker krever bevisst oppmerksomhet.

Forskning på smertefølelse og nosisepsjon (fysiologisk registrering av stimuli som kan forårsake vevsskade) hos fisk er viktig først og fremst fordi smerte er en alvorlig trussel mot god dyrevelferd. I tillegg kan forskningen øke vår forståelse av evolusjonen av bevissthet og det nosiseptive system.

Nordgreen har benyttet Atlantisk laks, gullfisk og regnbueørret i prosjektet. Hun fant at stimulering av halen utløser signaler i laksens storehjerne, og at laksens hjerne tydelig skiller mellom milde og smertefulle stimuli.

I et annet forsøk ble det funnet at gullfisk har en terskel for varmesmerte på 38°C, altså noe lavere enn hos mennesker, men innenfor det temperaturområdet som er dødelig for gullfisk. Dette tyder på at evnen til å reagere på skadelig punktvarme er en konservert egenskap hos virveldyr.

Langsom omsetning av morfin

Det tredje forsøket kartla metabolismen av morfin hos laks og gullfisk. Det ble funnet at de omsetter og skiller ut morfin langsommere enn pattedyr, og at morfin i liten grad når frem til hjernen til fisken. Dette kan forklare hvorfor fisk trenger høye doser av morfin sammenlignet med pattedyr.

I det siste forsøket ble det funnet at regnbueørret kan lære en spesiell type av klassisk betinging; en oppgave som mennesker må være bevisste for å tilegne seg. Dette slutter seg til flere funn av andre forskningsgrupper som tyder på at fisk har en form for bevissthet.

På bakgrunn av disse funnene og eksisterende litteratur konkluderer Nordgreen med at det er overveiende sannsynlig at fisk føler smerte.

Personalia

Janicke Nordgreen kommer opprinnelig fra Sandefjord. Hun tok veterinærmedisinsk embetseksamen ved Norges veterinærhøgskole (NVH) 2004.

Doktorgraden ble tatt ved seksjon for farmakologi og toksikologi med Professor Tor Einar Horsberg og førsteamanuensis Birgit Ranheim som veiledere. Forsøkene ble gjort ved NVH og ved Purdue University, Indiana, USA.