Risikovurdering av arsen i mat

EFSA, EUs organ for risikovurderinger på matområdet, har publisert en ny risikovurdering av arsen i den europeiske befolkningen.

EFSA konkluderer med at det beregnete inntaket av uorganisk arsen blant folk i verste fall er så høyt at det ikke kan utelukkes at det vil kunne utgjøre en helserisiko. EFSA anbefaler derfor at eksponeringen for uorganisk arsen fra kostholdet til den europeiske befolkningen reduseres, melder Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Uorganisk arsen kan føre til kreft i lunger og urinblære i tillegg til hud, og en rekke andre alvorlige tilstander. Nyere undersøkelser viser at disse trolig kan opptre ved lavere eksponering enn det tidligere tolerabelt daglig inntaksnivået (dvs. et inntak som anses for å være trygt) som ble fastsatt av The Joint FAO/WHO Expert Committee for Food Additives (JECFA). I EU finnes det i dag ikke noen felles øvre grense for et trygt inntak av arsen.

EFSAs kontaminantpanel (CONTAM Panel), som har gjort risikovurderingen, understreker at det er stor usikkerhet knyttet til konklusjonene og at det er behov for mer kunnskap og data på området.

Organisk og uorganisk arsen

Grunnstoffet arsen (As) finnes primært i berggrunnen, men også i varierende grad i alle levende organismer. Det finnes to hovedformer for arsen, organiske og uorganisk arsen. Det er først og fremst de uorganiske formene som er helseskadelig.

Næringsmidlene som inneholder mest uorganisk arsen er ris og risprodukter, kosttilskudd basert på alger, og skalldyr. De som har et høyt inntak av disse næringsmidlene kan stå i fare for å få i seg for mye uorganisk arsen.

For de fleste i Norge og Europa er det imidlertid andre næringsmidler (korn og kornprodukter, grønnsaker, flaskevann og kaffe) som bidrar mest til inntaket av arsen.

Arsen i fisk

Fisk inneholder arsen, men lite av den helseskadelige formen.

I følge EFSA-vurderingen har Norge det høyeste inntaket av alle former av arsen i Europa, men dette skyldes hovedsakelig vårt høye inntak av fisk som inneholder svært lite av den helseskadelige formen for arsen.

Analyseresultater

Over 100 000 analyseresultater av arsen i mat er samlet inn i forbindelse med arbeidet med risikovurderingen, men rundt 98 prosent av disse viser total mengde arsen i prøvene, det vil si, det skilles ikke mellom organisk og uorganisk arsen.

EFSA har derfor måttet gjøre en rekke antakelser for å estimere hvor mye uorganisk (skadelig) arsen folk får i seg gjennom mat og drikke. Av den grunn er det knyttet stor usikkerhet til konklusjonene i risikovurderingen, og EFSA etterlyser mer data om forekomsten av organisk og uorganisk arsen i ulike typer næringsmidler, så vel som om forholdet mellom inntak av arsen og mulig helserisiko.

Basert på konklusjonene til EFSAs kontaminantpanel om uorganisk arsen mener VKM det kan være fornuftig å se nærmere på arseneksponeringen i den norske befolkningen, der spesifiserte analysedata for uorganisk arsen og total mengde arsen inngår i vurderingen.

Arsen og arsenikk

Merk at det vi i Norge kaller arsen, heter arsenikk på svensk og arsenic på engelsk. Det vi i Norge kaller arsenikk er imidlertid den spesielle arsenforbindelsen arsentrioksid. Dette stoffet forbindes av nordmenn flest med giftmord i kriminalromaner. I EFSAs nye risikovurdering er det hovedsakelig uorganisk arsen i mat og drikke som er vurdert.