Kartlegger miljøgiftproblemer i Mossesundet

Moss: Tidligere undersøkelser av miljøgifter i Mossesundet i 2008, følges nå opp med videre undersøkelser.

Les også:

Hensikten er å avklare og avgrense tiltaksbehovet, kartlegge kilder på land og undersøke miljøgiftinnholdet i fisk og skalldyr som grunnlag for kostholdsråd, melder Moss kommune.

Vannområdeutvalget Morsa, Moss kommune og Fylkesmannen i Østfold tok i 2008 initiativ til en kartlegging av sedimenttilstanden i Mossesundet. Det ble påvist relativt høye verdier av miljøgifter i sundet.

Med bakgrunn i undersøkelsen i 2008 vil det nå bli foretatt følgende oppfølgende undersøkelser.

Undersøkelsene skal:

 1. Kartlegge miljøgiftinnhold i fisk og blåskjell som utgangspunkt for en eventuell revidering av kostholdsråd

  Mossesundet er i dag et attraktivt sted for hobbyfiskere. Det er i dag uklart om miljøgifter i bunnsedimentene evt. andre utslipp kan ha negative konsekvenser ift. inntak av fisk og skalldyr fra området. Moss kommune ønsker derfor å få kartlagt miljøgifter som kan ha innvirkning på personer med høyt inntak av fisk og skalldyr fra Mossesundet. Mattilsynet vil deretter bruke resultatene for å vurdere om det er nødvendig å iverksette råd om inntaksbegrensning på sjømat fra området.

  Det er inngått et samarbeid med Moss og omegn Jeger og Fiskeforening som vil bistå med utvelgelse av prøvepunkter, fangst av fisk.

  Prosjektledelsen er her lagt til Moss kommune ved kommuneoverlegen mens utførende konsulent er Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

 2. Kartlegge potensielle forurensningskilder på land

  Det har liten hensikt å utføre tiltak i sedimentene så lenge det finnes aktive kilder på land. Det vil derfor ble foretatt en kartlegging av landbaserte kilder. Det vil bli foretatt en gjennomgang av alle virksomheter som kan tenkes å bidra med utslipp. En vil også ha en gjennomgang av områder med tidligere aktiviteter som kan tenkes fortsatt å bidra med utslipp.

  Prosjektledelsen her er lagt til Moss kommune ved miljøvernsjefen.

 3. Avklare og avgrense tiltaksbehovet på sjøbunnen

  Ved en avklaring og avgrensning av tiltaksbehovet vil det ytterligere bli foretatt en kartlegging av sedimentene i Mossesundet. Datamaterialet risikovurderes med tanke på om noen av delområdene kan friskmeldes.

  Tiltak mot forurensede sedimenter er kostbart, og siden hele Mossesundet er forurenset er det derfor viktig å vurdere nulltiltak i sedimentene ds. hvor lang tid tar det før sedimentene er naturlig restituert og overdekket.

  Sedimentasjonshastigheten vil bli målt ved datering av sedimentkjerner. Dette gir informasjon om tidsutviklingen, og om sedimentene er underveis til naturlig restitusjon.

  Prosjektledelsen her er lagt til Moss kommune ved miljøvernsjefen. Rambøll er utførende konsulent.