Forhandlingsutvalget presiserer om Nergårdsaken

Skjervøy kommune sitt forhandlingsutvalg i saken mellom kommunen og Nergård AS, har sett seg nødt til å gå ut med et leserinnlegg for å rette opp misoppfatninger i saken.

Relaterte saker

Leserinnlegget følger her:

Nergårdsaken

Gjennom media er vi gjort kjent med at det foreligger en vesentlig misoppfatning hos enkelte mht. hvilke rettigheter og muligheter kommunen har for å sikre at konsesjonene som er tilknyttet trålere ”Kågtind” forblir i Skjervøy kommune.

 1. Det er ikke riktig at konsesjonene er tildelt Skjervøy kommune eller lokalsamfunnet. Konsesjonene er tildelt Ytre Rolløya AS, og tidligere selskapene som har eiet anlegget i Skjervøy havn, og kommunen har i følge tilbakemeldingen fra vår advokat og Fiskeridepartementet ingen rettigheter til disse.
 2. Det er riktig at en nedleggelse av Nergård AS sin virksomhet i Skjervøy kommune er i strid med de konsesjonsbetingelser som lå til grunn for tildeling av konsesjon til Ytre Rolløya AS.

  Ved tildelingen i 2005 ble det knyttet vilkår til tillatelsen, som i dag lyder slik:

  ”Det settes vilkår om at Nergård AS opprettholder eierskapet til de selskap som eier og driver foredlingsanlegget i Bø og på Skjervøy. Ved en eventuell nedbygging av industrivirksomheten som Nergård-gruppen kontrollerer i Skjervøy og i Bø vil ervervstillatelsen og torsketrålkonsesjonene for fartøyene kunne bli trukket tilbake. Konsesjonene til å drive de aktuelle trålerne er knyttet til bestemt industrivirksomhet og Nergård AS skal eie denne industrivirksomheten”.

  Konsekvensene av en nedleggelse er at konsesjonstildelingen må vurderes på nytt. I departementes brev av 2. september 2009 kommenteres kriteriene for en slik vurdering på følgende måte:

  ”Ved en eventuell revurdering av konsesjonstildelingen på grunn av en nedleggelse eller nedbygging av industrivirksomheten som Nergård AS kontrollerer i Skjervøy, vil Fiskeri og kystdepartementet blant annet foreta en helhetsvurdering av begrunnelsen for og omfanget av en slik nedbygging og hvilken betydning og virkning det vil ha for Nergårds fortsatte industrivirksomhet, hvilke lokaler virkninger det vil ha mv.”.

  Det er således ikke en automatikk i at konsesjonene vil bli inndratt. Tvert imot så oppfatter vi departementet slik at årsaken til nedleggelsen kombinert med betydningen av Nergård AS sin industrivirksomhet for andre lokalsamfunn i landsdelen tilsier at en inndragning av konsesjonene er problematisk.

  Ved henvendelse til departementet har kommunen avklart at man ikke er kjent med at inndragning av konsesjoner i denne type saksforhold tidligere har funnet sted.

 3. Det presiseres videre at avtalen innebærer en tilbakeføring av den leveringsplikt som opphørte i 2005, noe som innebærer at kommunen har fått fortrinnsrett til trålerråstoff fra 2 trålkonsesjoner. I tillegg har Nergård AS akseptert å stå for samt dekke kostnadene ved transport av leveringspliktig råstoff til kommunen.
 4. Dersom avtalen med Nergård ikke aksepteres, så vil Nergård stå fritt i forhold til kommunen. Kommunen kan da risikere at Nergård AS søker om og får innvilget en endring av konsesjonsbetingelsene uten at kommunen oppnår de ytelser som man nå har fremforhandlet seg til, herunder det handlingsrom som avtalen gir.

Skjervøy den 29.oktober 2009

Skjervøy kommune sitt forhandlingsutvalg i saken:

Roy Waage – leder | Arnulf Steffensen | Ingrid Lønhaug | Reidar Mæland | Jørn Cato Angell