– Usaklig om seismikk

Marinbiolog Egil Dragsund i Oljeindustriens Landsforening mener at reaksjonene på foreningens uttalelser om seismikkens effekt på fiskefangst, har vært usaklige.

Les også:

I et leserinnlegg slår marinbiolog Egil Dragsund i Oljeindustriens Landsforening (OLF) tilbake mot kritikken OLF ble møtt med etter at de denne uken kommenterte Havforskningsinstituttets rapport om skremmeeffekter av seismikk 2008.

Leserinnlegget følger nedenfor:

Usaklig om seismikk

En ny rapport fra Havforskningsinstituttet konkluderer med at seismikkinnsamlingen utenfor Lofoten og Vesterålen sommeren 2008 for de fleste fiskeslag og redskapstyper ikke ga lavere fangstrater. Rapporten konkluderer med at ”det med unntak av i garnfiske etter sei og hyse, ikke kan dokumenteres påvisbare negative effekter av seismikkinnsamlingen”.

Videre skrev HI: ”Det ble ikke påvist endringer i fangsratene for torsk, lange, brosme og kveite, mens det for uer og breiflabb syntes å ha vært en økning mens seismikken pågikk. Fangstratene for garnfiske av sei og hyse ble redusert, men det kunne ikke dokumenteres noen nedgang i sei- eller hysefangstene for de andre redskapstypene (line, juksa og snurrevad). I undersøkelsesområdet sett under ett ble det levert rundt 45 prosent mindre sei enn i toppårene 2006 og 2007, men ikke mindre enn i perioden 2003-2005.”

På bakgrunn av dette publiserte Oljeindustriens Landsforening (OLF) en nyhetsmelding hvor vi videreformidlet HIs resultater og kommenterte at seismikkens effekt på fiskefangsten har vært minimal, hvilket må kunne sies å være en høyst logisk slutning av HIs undersøkelse.

Dette har imidlertid utløst sterke reaksjoner. Bellona kritiserer at OLF i det hele tatt bruker rapporten. Når de da mer enn gjerne fortolker rapportens funn i den retning de selv ønsker, fremstår dette som en skinnmanøver. Fra fiskerhold blir det hevdet at vi bagatelliserer nedgangen av sei. Sei er den viktigste fangsten i området i denne perioden. Men det er bare fangstene med garn som viser nedgang. Nedgangen er i tillegg bare markert sammenlignet med toppårene 2006 og 2007. Seileveransene var de samme som i perioden 2003-2005. Fangstene for de øvrige redskapstypene går ikke ned. Ser man på fangstene fra tidligere år, har det også da vært tilsvarende reduksjoner, for eksempel fra juni 2004 til samme måned i 2005.

I sin rapport peker HI på at det er nødvendig å ta en del forbehold. Det er selvsagt noe OLF er helt enig i. Samtidig er HIs hovedkonklunsjon at ”det med unntak av i garnfiske etter sei og hyse, ikke kan dokumenteres påvisbare negative effekter av seismikkinnsamlingen.” Det er derfor overraskende å registrere de kraftsalvene OLFs melding om HIs rapport har utløst, ja enkelte har gått så langt som å hevde at OLF driver med manipulasjon. Også HI har blitt kritisert for i det hele tatt å ha kommet med rapporten.

Fiskerne og miljøbevegelsen har meget sterkt hevdet at skremmeeffekten av seismikk er massiv og svært langvarig. Dette kan man ikke finne støtte for i HI sin rapport. At de da ikke liker resultatene HI har kommet fram til, er ikke overraskende. Det er heller ikke overraskende at de finner det opportunt å rette skytset mot OLF. Men en viss saklighet i reaksjonene må man likevel kunne forvente.