– Rødgrønn laks i svart olje

Regjeringen fjerner deler av laksevernet i Bøkfjorden i Finnmark til fordel for oljeindustrien.

– Bøkfjorden er nasjonal laksefjord og å redusere laksefjordarealet er faglig sett både kunnskapsløst og uakseptabelt, sier Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund i en melding på forbundets hjemmeside.

Bøkfjorden er en svært viktig laksefjord der blant annet Neidenlaksen har sin vandring. Neiden var den 13. beste fiskeelva i 2008, med en stangfangst på over sju tonn laks. Det er uansvarlig av Regjeringen bevisst å øke presset på laksen, en art som allerede er i en meget vanskelig situasjon.

Oljeomlasting er risikofylt og vi frykter utslipp som vil påføre sårbar naturen skade. I tillegg vil det også kunne oppstå negativ miljøpåvrikning gjennom utslipp av ballastvann fra involverte tankbåter, sier Haltbrekken i Naturvernforbundet.

– Internasjonalt ansvar

– Naturvernforbundet håper at det Stortingsflertallet som i sin tid opprettet de nasjonale laksefjordene, også vil opprettholde de faglig anbefalte grensene som er etablert i Bøkfjorden som nasjonal laksefjord, sier Lars Haltbrekken.

Han sier videre at Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare villaksen, fordi en stor andel av verdensbestanden lever i norsk natur.

– Sterkere press enn noen gang

Vedtaket kommer samtidig med at ”Miljøstatus 2009” presenteres. Denne statusrapporten viser at norsk natur er under sterkere press enn noen gang tidligere, med store utfordringer på en lang rekke områder.

Direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN) gikk så langt som å si at ”villaksen er i en vanskeligere situasjon enn noen gang”. Tidligere har Statens Forurensingstilsyn (SFT) gått mot oljeomlasting i Bøkfjorden av hensyn til sjøfugl og laks. Regjeringens vedtak er dermed i direkte konflikt med fagdirektoratenes vurderinger, skriver Naturvernforbundet i meldingen.

– Solid skivebom

– Skal vi greie å stanse tapet av biologisk mangfold, slik Norge og de fleste andre land i verden har vedtatt, så må vi bruke vår kunnskap til å gjøre ting riktig.

– Et av de viktige prinsippene i den nye naturmangfoldloven er kunnskap og at ”rett innsikt gir rett handling”, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet. Hvis vedtaket om å redusere nødvendig naturvern i Bøkfjorden er Regjeringens praktiske oppfølging av kunnskapsløftet for norsk natur, så er det en solid skivebom, uttaler fagleder Håpnes i Naturvernforbundet.

Her er viktige miljøinteresser og naturkunnskap overkjørt av kortsiktige oljeinteresser gjennom Miljøverndepartementets opphevelse av deler av laksefjordfredningen og det er en uansvarlig politikk, konkluderer Arnodd Håpnes.