Lite fremmedstoffer og mikroorganismer i skjell

Det er et generelt lavt innhold av fremmedstoffer i skjell, og den mikrobiologiske kvaliteten til skjellene er også gjennomgående god, viser en kartlegging.

Les også: Analyse av miljøgifter i fisk og fiskevarer 16.09.2009
Les også: Miljøgifter i matvarer 2003 -2005 06.07.2009

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har på vegne av Mattilsynet, gjennomført tilsynsprogrammet for skjell, og kartlagt innholdet av fremmedstoffer og mikroorganismer i prøver av skjell, melder NIFES.

Tilsynsprogrammet inkluderte mikrobiologiske undersøkelser av forekomsten av E. coli, enterokokker og Salmonella, samt kjemiske bestemmelser av fremmedstoffer (i.e. metaller, DDT, PCB, dioksiner, bromerte flammehemmere og PAH) i prøver av skjell høstet i 2008.

God mikrobiologisk kvalitet

Kartleggingen viser at den mikrobiologiske kvaliteten, gjennomgående var god.

Skjell kan ta opp tarmbakterier, som E. coli, enterokokker og Salmonella dersom disse finnes i vannet der skjellet vokser. Bestemmelse av mengden av tarmbakteriene E. coli og enterokokker brukes for å indikere fekal forurensning, og dermed mulig helsefare.

Salmonella ble ikke påvist i noen av de 61 undersøkte prøvene, mens enterokokker ble påvist i åtte av de 388 undersøkte prøvene.

Av i alt 388 prøver undersøkt for E. coli hadde 337 prøver (87 %) konsentrasjoner under grensen for klassifisering til A-område, som betyr at de kan gå direkte til konsum. Det ble funnet konsentrasjoner av E. coli som svarer til B-område i 46 prøver, og fem prøver hadde konsentrasjoner som svarer til C-område. Skjell fra B- og C-områder må gjenutlegges eller varmebehandles før de omsettes.

Lavt nivå av fremmedstoffer

Kartleggingen viser et generelt lavt nivå av fremmedstoffer i skjell.

Konsentrasjonene av metaller i blåskjell var i samme område som tidligere år, og ingen av tungmetallene kadmium, kvikksølv eller bly oversteg EUs øvre grenseverdier for disse. Konsentrasjonene av dioksiner og dioksinlignende PCB, PCB7 og bromerte flammehemmere var lave i de ni blåskjellprøvene som ble analysert for dette.

Det er tidligere funnet høye verdier av kadmium og bly i nyre fra oskjell og kadmium i fordøyelseskjertelen til kamskjell. Mattilsynet har derfor etablert kostholdsråd for kamskjell og oskjell, der man rådes til å fjerne nyren fra oskjell før de tilberedes, og til kun å spise muskel og rogn hos kamskjell.

I overvåkningen analyseres hel innmat av oskjell, mens av kamskjell er det bare muskel og rogn som analyseres. De to oskjellprøvene som ble analysert hadde konsentrasjoner av kadmium over EUs øvre grenseverdi på 1,0 mg/kg våtvekt, mens konsentrasjonene av bly lå under grenseverdien på 1,5 mg/kg våtvekt. Dette understreker viktigheten av å følge Mattilsynets kostholdsråd for kamskjell og oskjell.

Konsentrasjonene av polyaromatiske hydrokarboner (PAH) lå under kvantifiseringsgrensen i oskjell. Muskel og rogn av kamskjell hadde generelt lave konsentrasjoner av både tungmetaller og PAH.