Lite miljøgifter i blåskjell i Indre Oslofjord

I hele 2008 ble det observert lave konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter i blåskjell i Indre Oslofjord.

Det gjelder områdene i Oslo havn der det er fjernet forurenset sjøbunn, ved dypvannsdeponiet ved Malmøykalven og ved Gressholmen.

På oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT), overvåker Norsk institutt for vannforskning (NIVA) miljøgifter i blåskjell i indre Oslofjord, melder SFT.

Miljøovervåkningen ble utvidet i forbindelse med oppryddingen av forurenset sjøbunn i Oslo havn.

Ikke tegn på transport av miljøgifter

Miljøovervåkningen for 2008 ga ingen indikasjoner på transport av miljøgifter fra mudringsområdet i Oslo havn til Malmøykalven eller Gressholmen.

Det var heller ingen tegn på økte konsentrasjoner av betydning som følge av deponeringen ved Malmøykalven.

Andre kilder påvirker nivåene i blåskjell

De siste årene har blåskjell fra mudringsområdet vært noe mer forurenset enn skjell ved dypvannsdeponiet og Gressholmen. I 2008 har de høyeste nivåene av miljøgifter i skjell fra mudringsområdet vært moderate (klasse III) i henholdt til SFTs klassifiseringssystem.

En har tidligere antatt at forskjellen kunne skyldes mudringsarbeidet. Overvåkningsresultatene fra desember 2008, en måned etter avsluttet mudring, viste imidlertid ingen tydelig nedgang i konsentrasjonene i dette området.

Det kan tyde på at andre kilder, slik som avrenning fra byen og havneaktivitet, har betydning.

Undersøker mulige kilder på land

For å avdekke potensielle landkilder til miljøgifter, arbeider SFT i dag med et kildesporingsprosjekt langs Alna og Akerselva. Det har også blitt foretatt undersøkelser av miljøgifter i grunnen langs kaiene i indre havn.

Der hvor grunnen er forurenset kreves det spesiell tillatelse fra myndighetene for å få lov til å bygge, slik at man ikke risikerer spredning av miljøgifter.

Bakgrunn

Staten rensker opp sjøbunnen i Oslofjorden.

  • Sjøbunnen i Indre Oslofjord er tilført miljøgifter fra ulike kilder gjennom mange år, og disse har vært en kilde til spredning av forurensning
  • De siste årene har Oslo Havn KF og Statens vegvesen stått bak en omfattende opprydding av sjøbunnen. Der det var behov for økt seilingsdyp, er sjøbunnen mudret og deretter deponert i et dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Andre steder har sjøbunnen blitt dekket til med rene masser
  • SFT har stilt miljøkrav i forbindelse med mudringen og deponeringen av masser i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven
  • Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven er lukket ved at det er dekket til med rene masser
  • Oppryddingen vil på sikt bidra til at vi får en renere fjord til glede for innbyggerne rundt indre Oslofjord