Ønsker stans i det frie kongekrabbefisket

Landsmøtet i Norges Kystfiskarlag vedtok torsdag å anbefale at det frie fisket etter kongekrabbe stanses med umiddelbar virkning.

Les også:

Bakgrunnen for vedtaket er at det er avdekket omfattende juks i det frie fisket.

I vedtaket, som er stilet til både til Fiskeri- og kystdepartementet og Fiskeridirektoratet, fremsettes også anbefalinger for hvordan fisket for fremtiden bør reguleres.

Hele vedtaket kan leses her:

Landsmøte i Norges Kystfiskarlag har i sak 17/09 den 05.11.09 enstemmig vedtatt følgende vedrørende regulering av kongekrabbefisket:

Det vises til den situasjonen som er avdekket vedrørende omfattende juks i det frie fisket etter kongekrabbe relatert til manglende fangstgrunnlag utenfor den etablerte grensen på 12 nautiske mil.

Landsstyret ser situasjonen som et resultat av det todelte forvaltningssystemet som er etablert på kongekrabbe og som Norges Kystfiskarlag tidligere har advart i mot.

Landsstyret mener reguleringsmyndighetene må stilles til ansvar for at det i dag er etablert et forvaltningsregime som ikke er kontrollerbart, og der både deltakerne i det kommersielle kvotebelagte fisket og i det frie fisket fremstår som tapere. Landsstyret mener forvaltningen av kongekrabbe på denne bakgrunn snarest må evalueres.

Videre kan det ikke aksepteres at gjenstående kvantum innenfor det kommersielle fisket sesongen 2009/2010 ikke tillates oppfisket.

For å rydde opp i situasjonen anbefaler Norges Kystfiskarlag at det frie fisket etter kongekrabbe stoppes med umiddelbar virkning.

De fartøy som allerede er inne i fisket både innenfor det kommersielle fisket og i det frie fisket, må tillates å avslutte sitt fiske innenfor et maks kvantum per fartøy på 5.000 kilo inneværende kvoteår i den kommersielle sonen.

På bakgrunn av erfaringene fra inneværende sesong anbefaler Norges Kystfiskarlag videre at fisket etter kongekrabbe for fremtiden reguleres som et åpent fiskeri for fartøy opp til 21 meter øst for 26-graden, på bakgrunn av påmelding. Dette innenfor et nærmere fastsatt kvotetak pr fartøy, og eventuelt med et garantert kvantum i bunn.

Et slikt kvotetak må settes så høyt at det legger til rette for en mest mulig fri avvikling av fisket, og minimum tilsvare nivået på inneværende sesongs fartøykvoter. En slik reguleling bør videre kombineres med redskapsbegrensninger som fastsetter maksimalt tillatte antall teiner per fartøy. Dette ut fra hensyn til konkurranseforhold og faren for brukskollisjoner/beslagleggelse av fiskefelt.

Videre åpnes det for et fritt fiske etter kongekrabbe vest for 26-graden. Det må i den forbindelse stilles krav om at tildelt fartøykvote i det kommersielle fisket skal være avsluttet før deltakelse i det frie fisket vest for 26-graden. Tildelte adganger skal være gratis og uomsettelige.

Anbefalingen er basert på den vurdering at det ikke er et biologisk problem at bestanden reduseres, mens en for sterk bestand derimot vil være uheldig.