Færre anmeldelser etter kontrolloffensiv

Fiskeridirektoratet rapporterer om nedgang i antall anmeldelser knyttet til sluttsedler, men flere advarsler for feilføring av fangstdagbok.

Fiskeridirektoratet har i år gjennomført en stor kontrolloffensiv i de tre nordligste fylkene. Kontrolloffensiven som har vært rettet mot torskefiskeriene i Nordland, Troms og Finnmark har vært koordinert av Fiskeridirektoratets regionkontorer i de tre fylkene, i samarbeid med Sjøtjeneste Nord. En tilsvarende kontrolloffensiv ble første gang gjennomført i 2008.

Fiskeridirektoratet tror nedgangen i antall anmeldelser i all hovedsak skyldes en markant nedgang i antall overtredelser knyttet til sluttsedler og «overføringssaker», mens den store økningen i antall advarsler skyldes økning i forhold knyttet til føring av fangstdagbok og avvik i den forbindelse.

I rapporten som offentliggjøres i dag, slås det fast at torskeoffensiven har hatt en god preventiv effekt, og at fiskerne i større grad synes å ha har tilstrebet korrekt beregning av fangstmengde og føring av fangstdagbok.

Avvikene som fremkommer har dermed ikke vært så store at de har ført til anmeldelse, men heller blitt vurdert til advarsel. Allikevel ser vi en økning i antall anmeldelser knyttet til fangstdagbok på hele 50 prosent.

Rapporten påpeker at det er viktig å se resultatene i lys av hvordan sesongen har utviklet seg sammenlignet med situasjonen i næringa de senere år. Det har i 2009 vært en markant nedgang i antallet landinger og kvantum sammenlignet med 2008, samtidig som den økonomiske situasjonen har vært vanskelig for mange mottaksanlegg.

Dette har selvfølgelig også innvirkning på kontrollresultater og statistikken for øvrig. Inspektørene har stort sett blitt positivt mottatt på kaikanten. Spesielt blant fiskerne har det blitt gitt utrykk for at inspektørenes tilstedeværelse er ønsket i minst like stor grad som under torskeoffensiven.

– Årsakene til dette kan selvfølgelig diskuteres, men det er ikke til å legge skjul på at det som regel er mot fiskerne det gjennomføres sanksjoner, mens det er vanskeligere å avdekke ulovligheter gjennomført av fiskekjøperne. Dette kan forbedres gjennom nye kontrollforskrifter, hjemlet i den nye Havressursloven, heter det i rapporten.

Ressurskrevende

Torskeoffensiven har hatt stor innvirkning på utnyttelsen av ressursene til Fiskeridirektoratets kontrollpersonell, noe som til tider har bydd på utfordringer. Dete gjelder både samarbeid mellom regionene, samt samkjøring og samarbeid knyttet til den sjøgående kontrollen.

En har gjennom dette tilegnet seg gode erfaringer med å jobbe innenfor et avgrenset og prioritert område, noe som gir mulighet for en bedre og mer fleksibel utnyttelse av ressursene.

I tillegg gir det grunnlag for lik opptreden og handhevelse av ressurskontrollen i de ulike regionene. Regionene har opplevd dette som en positiv erfaring som er verdt å bringe med seg i den videre evalueringen av fremtidig kontrollinnsats knyttet til blant annet torskefiskeriene, opplyser Fiskeridirektoratet.