– Viktig med nytt areal for petroleumsvirksomhet

Det vil være en fortsatt høy aktivitet på norsk sokkel de neste årene, men usikkerheten har økt. Det er noen av konklusjonene i en rapport som Oljeindustriens Landsforening la frem i dag.

Investeringsnivået på norsk sokkel vil være høyt også de neste årene. Samtidig har usikkerheten knyttet til framtidige investeringer økt.

– Et rekordhøyt aktivitetsnivå i petroleumsnæringen har bidratt til å skjerme norsk økonomi fra den globale finanskrisen, sier Per Terje Vold, administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening (OLF).

OLF la i dag fram konjunkturrapporten for 2009. Rapporten er gitt tittelen ”Lys i enden av tunnelen – også for norsk petroleumsnæring?”, og reflekterer at verden generelt sett synes å gå mot bedre tider, mens norsk olje- og gassvirksomhet står foran flere viktige utfordringer.

Fortsatt høye petroleumsinvesteringer

Etter det kraftigste økonomiske tilbakeslag i etterkrigstiden, mener OLF at verdensøkonomien igjen går mot bedre tider.

– Oppgangen er skjør, og det er lite som tyder på at vi står foran en rask tilbakevending til høye vekstrater. Derfor vil også energimarkedene preges av en fortsatt usikker utvikling i tiden fremover, sier Per Terje Vold.

Investeringsanalysen som presenteres i OLFs konjunkturrapport indikerer at investeringsnivået på norsk sokkel vil kunne nå en topp på 129 milliarder kroner inneværende år, og i 2010-2013 holde seg i området 100-120 milliarder kroner. Til sammenligning ble det i 2008 investert for 35 milliarder kroner norsk fastlandsindustri. Et fall i investeringene i 2010 og 2011, før de igjen tar seg opp, vil likevel være en utfordring for aktivitetsnivået i leverandørbedriftene.

– Usikkerheten knyttet til anslagene har økt. Prosjekter som var økonomisk robuste med en høy oljepris, blir underlagt nye vurderinger når oljeprisen halveres, sier Vold.

Viktig med nytt areal

OLF mener den største utfordringen for norsk petroleumsnæring er de siste årenes mangel på oljepolitikk og klare politiske styringssignaler. I 2013 vil oljeproduksjonen være nær halvert siden toppåret 2001. OLF peker på at Stoltenberg II-regjeringen har, seks år etter forrige petroleumsmelding ble lagt fram, varslet ny gjennomgang av petroleumspolitikken i en egen stortingsmelding. En samlet petroleumsnæring ber om klare signaler.

– Næringen trenger langsiktighet fra myndighetene. Det gjøres fortsatt mange funn på norsk sokkel, men de er gjennomgående små. Det er grunn til å se denne utviklingen i sammenheng med at det ikke har vært åpnet nye arealer for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel de siste 15 årene, sier Vold.

– Nytt leteareal er tvingende nødvendig dersom petroleumsnæringen fortsatt skal kunne bidra like sterkt til å gjøre Norge til verdens beste land å bo i, sier Vold.