Feltkartleggingen på Eggakanten og Nordland VII fullført

Hornkorallene ble funnet på 670 m dyp på Eggakanten ved Bjørnøyaraset, og har det latinske navnet Radicipes. Foto: MAREANO

I 2009 ble MAREANO sitt program for feltkartleggingen på Eggakanten og i Nordland VII fullført i løpet av to MAREANO-tokt med forskningsfartøyet «G.O. Sars».

Innen utgangen av 2010 skal områdene som er prioritert av MAREANOs styringsgruppe i de sørlige delene av Barentshavet være ferdig kartlagt, melder Havforskningsinstituttet.

Til tross for en del avbrytelser på grunn av dårlig vær og problemer med utstyret, er MAREANO i rute når det gjelder feltkartleggingen av de prioriterte områdene Troms II, Nordland VII og Eggakanten. Disse områdene er valgt ut av MAREANO sin styringsgruppen som består av Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Les også: Oppdaget ny anemone og hornkorall 23.06.2009

Tetter kunnskapshull i Forvaltningsplanen

Gjennom MAREANO-programmet skal Statens kartverk Sjø, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samle inn informasjon om dybdeforhold, grunnforhold og dyrelivet på havbunnen i norske kyst- og havområder.

Dette er kunnskapshull som arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet har avdekket, og som MAREANO er utpekt til å dekke.

MAREANO fortsetter

I de kommende årene vil arbeidet fortsatt bestå av kartlegging av dybdeforhold av Statens kartverk med påfølgende geologiske, biologiske og kjemiske undersøkelser av Havforskningsinstituttet og NGU.

Etter hvert som erfaringsgrunnlaget øker, er det et mål at man på grunnlag av undersøkelser av dybde- og grunnforhold skal kunne si noe om hvilke naturtyper og artsmangfold man kan forvente å finne på bunnen.

Resultatene fra feltarbeidet formidles i form av kart, og gjøres allment tilgjengelig på www.mareano.no som dybdekart, grunnkart, naturtypekart og kart som viser forurensning og utbredelse av dyrearter.