Vil diskutere prisfastsettelsen for fisk

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen åpner for å diskutere hvordan minsteprisene for fisk fastsettes, etter evaluering av pågående prøveordning med mekling.

Det fremkom tirsdag under stortingets behandling av den nye likviditetsordningen for fiskerinæringen.

Under stortingsbehandlingen av saken om likviditetslån til fiskerinæringen, ble ministeren også utfordret til å svare om hun vil se på muligheter for å finne andre mekanismer å fastsette minsteprisen på.

Les også: Likviditetslåneordningen vedtatt 17.11.2009

– Ikke bare skylde på finanskrisen

Harald T. Nesvik (FrP) fremholdt under debatten i Stortinget, at man ikke bare kan skylde på finanskrisen når det gjelder den situasjonen fiskerinæringa nå står oppe i.

– For hvis det hadde vært tilfellet, ville man fått akkurat den samme virkningen knyttet til både klippfiskomsetningen, pelagisk fisk og laks. For det er i hvert fall på klippfisksiden og laksesiden relativt høy kostnad knyttet til produktene, og dermed kan man ikke konkludere så entydig, argumenterte Nesvik.

– Det er for enkelt å si at situasjonen som torskenæringen står oppe i, ene og alene skyldes finanskrisen. Det har også med det underliggende regelverket å gjøre, og måten vi beregner minstepriser på, gir seg også betydelige utslag i denne saken, sa Nesvik.

– For rigid regelverk

– Hvis vi ikke på sikt får gjort noe med selve systemet for å få en bedre tilpasning mellom forventningene fra fiskerne og det som markedet er villig til å betale for fisken, kan vi komme til å se flere tilfeller der vi har store oppbygginger av lager som man ikke får solgt til den prisen man i utgangspunktet hadde forventet å få for det, sa Nesvik.

– En del av problemstillingen er nok linket opp mot måten vi prisfastsetter torsken og mottaket på torsken, da særlig i nord, sa Nesvik i Stortinget, før han rettet følgende spørsmål til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen:

– Vil statsråden ta et initiativ til å samle partene, da snakker jeg om oppkjøperne, fiskerne, myndighetene, finansinstitusjonene og Råfisklaget, for å se på muligheten for å finne andre mekanismer å fastsette prisen på, slik at man kan få en bedre fordeling og mer samsvar mellom det fiskeren får, og det markedet er villig til å betale?

– Vil diskutere når prøveordningen er evaluert

I sitt svar medgav statsråd Lisbeth Berg-Hansen at Nesvik har helt rett i at årsaksforholdene er mange og sammensatte. Samtidig påpekte hun at det også vedrørende prisfastsettelsen for fisk kan nyanseres.

– Det er også et bilde som kan nyanseres, i hvert fall hva gjelder sist vinter, sa Berg-Hansen.

– Det som også er kjent, er at vi har hatt en prøveordning med mekling innenfor prisfastsettelsen. Den er til evaluering, og i den forbindelse vil jeg selvsagt i etterkant av den evalueringen diskutere måter å håndtere dette på framover, avsluttet Berg-Hansen i sitt svar til Harald T. Nesvik.

FHL ønsker modernisering

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) uttrykte tidligere i høst ønske om modernisering av hvordan lovverket praktiseres.

FHL mener at mye av årsaken til utfordringene i torskeindustrien, skyldes feil fastsatt minstepris fra Norges Råfisklag, ved at minsteprisene har vært satt for høyt i forhold til markedsprisene. FHL mener derfor at løsningen er å endre måten minsteprisene fastsettes på.

Råfisklaget kan i dag ensidig fastsette minsteprisene, dersom det ikke oppnås enighet med kjøperkorpset.

– Det ikke er noe mål å avskaffe råfiskloven, men det er praktiseringen av lovverket som må moderniseres. Skjer ikke det, kan vi også se langt etter modernisering av industrien, sa Geir Ove Ystmark i FHL tidligere i høst.

Les også: – Krever politisk mot å styrke fiskeindustrien 13.10.2009

Også Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har i høst uttrykt seg kritisk til hvordan Råfisklaget har fastsatt minsteprisene.

Les også: – Industrien vil ikke være en offerpost 23.09.2009