Vil diskutere prisfastsettelsen for fisk

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen åpner for å diskutere hvordan minsteprisene for fisk fastsettes, etter evaluering av pågående prøveordning med mekling.

Det fremkom tirsdag under stortingets behandling av den nye likviditetsordningen for fiskerinæringen.

Les også: Likviditetslåneordningen vedtatt 17.11.2009

Under stortingsbehandlingen av saken om likviditetslån til fiskerinæringen, ble ministeren også utfordret til å svare om hun vil se på muligheter for å finne andre mekanismer å fastsette minsteprisen på.

- Ikke bare skylde på finanskrisen

Harald T. Nesvik (FrP) fremholdt under debatten i Stortinget, at man ikke bare kan skylde på finanskrisen når det gjelder den situasjonen fiskerinæringa nå står oppe i.

- For hvis det hadde vært tilfellet, ville man fått akkurat den samme virkningen knyttet til både klippfiskomsetningen, pelagisk fisk og laks. For det er i hvert fall på klippfisksiden og laksesiden relativt høy kostnad knyttet til produktene, og dermed kan man ikke konkludere så entydig, argumenterte Nesvik. 

- Det er for enkelt å si at situasjonen som torskenæringen står oppe i, ene og alene skyldes finanskrisen. Det har også med det underliggende regelverket å gjøre, og måten vi beregner minstepriser på, gir seg også betydelige utslag i denne saken, sa Nesvik.

- For rigid regelverk

- Hvis vi ikke på sikt får gjort noe med selve systemet for å få en bedre tilpasning mellom forventningene fra fiskerne og det som markedet er villig til å betale for fisken, kan vi komme til å se flere tilfeller der vi har store oppbygginger av lager som man ikke får solgt til den prisen man i utgangspunktet hadde forventet å få for det, sa Nesvik.

- En del av problemstillingen er nok linket opp mot måten vi prisfastsetter torsken og mottaket på torsken, da særlig i nord, sa Nesvik i Stortinget, før han rettet følgende spørsmål til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen:

- Vil statsråden ta et initiativ til å samle partene, da snakker jeg om oppkjøperne, fiskerne, myndighetene, finansinstitusjonene og Råfisklaget, for å se på muligheten for å finne andre mekanismer å fastsette prisen på, slik at man kan få en bedre fordeling og mer samsvar mellom det fiskeren får, og det markedet er villig til å betale?

- Vil diskutere når prøveordningen er evaluert

I sitt svar medgav statsråd Lisbeth Berg-Hansen at Nesvik har helt rett i at årsaksforholdene er mange og sammensatte. Samtidig påpekte hun at det også vedrørende prisfastsettelsen for fisk kan nyanseres.

- Det er også et bilde som kan nyanseres, i hvert fall hva gjelder sist vinter, sa Berg-Hansen.

- Det som også er kjent, er at vi har hatt en prøveordning med mekling innenfor prisfastsettelsen. Den er til evaluering, og i den forbindelse vil jeg selvsagt i etterkant av den evalueringen diskutere måter å håndtere dette på framover, avsluttet Berg-Hansen i sitt svar til Harald T. Nesvik.

FHL ønsker modernisering

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) uttrykte tidligere i høst ønske om modernisering av hvordan lovverket praktiseres.

FHL mener at mye av årsaken til utfordringene i torskeindustrien, skyldes feil fastsatt minstepris fra Norges Råfisklag, ved at minsteprisene har vært satt for høyt i forhold til markedsprisene. FHL mener derfor at løsningen er å endre måten minsteprisene fastsettes på.

Råfisklaget kan i dag ensidig fastsette minsteprisene, dersom det ikke oppnås enighet med kjøperkorpset.

- Det ikke er noe mål å avskaffe råfiskloven, men det er praktiseringen av lovverket som må moderniseres. Skjer ikke det, kan vi også se langt etter modernisering av industrien, sa Geir Ove Ystmark i FHL tidligere i høst.

Les også: - Krever politisk mot å styrke fiskeindustrien 13.10.2009

Også Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har i høst uttrykt seg kritisk til hvordan Råfisklaget har fastsatt minsteprisene.

Les også: - Industrien vil ikke være en offerpost 23.09.2009