Setter i gang enøk-løft i fiskeindustrien

Innsparingspotensialet i fiskeindustrien er stort, og norske bedrifter inviteres nå til å teste ut nye konsepter for å effektivisere energibruken i varme- og kuldeprosesser.

Les også: Skretting får 20 mill. til energieffektivisering 12.11.2009
Les også: Kjøttbransjens miljøvisjoner 10.09.2009

Et arbeidsmøte i Trondheim 9. desember vil belyse mulighetene og utfordringene, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Undersøkelser utført av Enova har avdekket et innsparingspotensial på 400 GWh for den landbaserte fiskeindustrien.

– Et enøk-løft for hele den norske industrien

I et nystartet forskningsprosjekt, CREATIV, ønsker man å utnytte industriens innsparingspotensial. CREATIV, som dekker hele den norske industrisektoren, er et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, forskningsfondet FHF og industrien.

I CREATIV skal man utvikle ny teknologi for energieffektive varme- og kuldeprosesser, og for utnyttelse av spillvarme fra norsk industri.

De industrielle prosessene som CREATIV omfatter, dekker hovedtyngden av det industrielle energiforbruket i Norge. Resultatene fra prosjektet vil kunne gi 30 prosent reduksjon av Norges klimagassutslipp, og 25 prosent reduksjon av Norges primære energiforbruk. CREATIV forventes derfor å gi et betydelig positivt bidrag både til miljøet og industriell nyskaping. Prosjektet vil også gi tilleggsverdier og konkurransefortrinn for industrien.

Gjennom samarbeid mellom ledende nasjonale og internasjonale partnere innen forskning og utvikling og industri, er målsetningen å utvikle banebrytende teknologi innen følgende områder: Energieffektive kuldesystemer, effektiv termisk prosessering og fluid-dynamikk, akkumulering av varme og kulde, utnyttelse av industriell overskuddsvarme, og elektrisitetsproduksjon fra spillvarme.

Arbeidsmøte 9. desember i Trondheim

For å sikre deltagelse fra den norske fiskerinæringen, inviterer Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og FHF til et arbeidsmøte hvor SINTEF Energiforskning vil presentere prosjektet og belyse utfordringer og muligheter som er relevante for fiskeindustrien.

Innleggene vil danne bakgrunn for diskusjon om de ulike temaene i programmet. Gjennom workshopen ønsker vi å invitere fiskeindustribedrifter til å delta aktivt i prosjektet gjennom uttesting av nye konsepter og teknologi.