Vil ha ro om Berg-Hansens habilitet

Norges Fiskarlag mener det er en styrke for en statsråd å ha inngående kjennskap til næringen, og vil nå ha ro om habilitetsspørsmålet for fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Landsstyret i Norges Fiskarlag har registrert at det i en rekke medieoppslag reises tvil om fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansens habilitet i oppdrettssaker generelt. Landsstyret tar avstand fra standpunkt som innebærer at det å ha en bakgrunn fra næringsvirksomhet eller å være bedriftseier skal være diskvalifiserende i forhold til å kunne være statsråd, uttaler Landsstyret.

– En styrke

Landsstyret mener tvert imot at det kan være en styrke at for en statsråd å ha inngående kjennskap til næringen og viser til at det i flere departement har vært en rekke ministre med eierinteresser og tidligere verv i den aktuelle bransjen.

Landsstyret understreker at det er viktig for en statsråd å ta habilitetsspørsmål alvorlig, og spesielt i tilfeller der det er tale om eierinteresser og verv innen den næringen vedkommende har ansvaret for.

Etter det Landsstyret kan se, har fiskeriministeren opptrådt ryddig og korrekt i forhold til denne problemstillingen. Det vises i denne sammenheng til at hun har fått spørsmålet vurdert av lovavdelingen i Justisdepartementet som har gitt retningslinjer i forhold til å avgjøre habilitetsspørsmålet i kommende saker.

Landsstyret vil oppfordre til ro om dette spørsmålet slik at debatten framover kan konsentreres om viktige utfordringer og fiskeripolitiske saker.