Støtter økning i eksportavgiften

Landsstyret i Norges Fiskarlag støtter forslaget fra Fiskeri-og kystdepartementet om å øke eksportavgiften for kvitfisk og pelagisk fra 0,3 til 0,75 prosent.

Landsstyret støtter også en økning av eksportavgiften på reker og skalldyr fra 0,2 til 0,75 prosent. Det melder Norges Fiskarlag. Støtten fremkommer i en høringsuttalelse som fiskarlaget har sendt til Fiskeri- og kystdepartementet, etter at departementet sendte saken ut på høring tidligere i høst.

Les også: – Auka marknadsinnsats for fisk (høring) 02.10.2009

Derimot så har Fiskebåtredernes Forbund inntatt en annen holdning, og tidligere gått imot en økning i eksportavgiften, med mindre både forbundets krav til bruken av pengene, og forbundets krav om representasjon for havfiskeflåten imøtekommes.

Les også: Negativ til økt eksportavgift 27.10.2009

Høringsuttalelse fra Norges Fiskarlag

Les hele høringsuttalelsen fra Norges Fiskarlag her. Norges Fiskarlag behandlet saken under møte den 24.11.2009, og fattet følgende uttalelse:

«Norges Fiskarlag har tidligere etterlyst økt satsing på generisk markedsarbeid i regi av Eksportutvalget for fisk (EFF), og har bedt om en økning av markedsavgiften. I den forbindelse ble det bl.a. vist til undersøkelse utført av EFF/Universitetet i Tromsø, der det fremkommer at en økt markedsinnsats for norsk laks har målbar effekt på etterspørselen. Selv om denne effektundersøkelsen kun omhandler norsk laks, er det grunn til å tro at effekten av økt markedsinnsats innenfor andre sjømatprodukter vil være positiv.

Siste års negative markedsutvikling innenfor kvitfisksektoren, som spesielt har rammet høyt prisede fiskeprodukter i markedene, har aktualisert behovet for å styrke det generiske markedsarbeidet. Markedsutfordringen har ført til ad hoc løsninger gjennom ekstraordinære tiltak finansiert av næringen og staten. Norges Fiskarlag mener det er behov for mer midler til generisk markedsarbeid på permanent basis, noe siste års erfaring underbygger. Fiskeri- og kystdepartementet sitt forslag til avgiftsharmonisering medfører imidlertid ikke til noen økning av midler til konvensjonell sektor, siden markedsavgiften på slike produkter ikke forslås økt.

Norges Fiskarlag vil ut fra en totalvurdering støtte Fiskeri- og kystdepartementets forslag om å fastsette markedsavgiften til 0,75% av fob-verdien av fisk og fiskevarer. Samtidig vil Fiskarlaget understreke viktigheten av å styrke markedsinnsatsen på det norske markedet. Norges Fiskarlag er opptatt av at midlene blir brukt på en mest mulig effektiv måte, og ber om en orientering om hvordan den økte markedsavgiften planlegges brukt. Norges Fiskarlag vil samtidig be om at fiskeflåten får økt representasjon i styret i Eksportutvalget for fisk.

Norges Fiskarlag vil videre støtte forslaget om å innlemme fiskehermetikk, fiskemel og fiskeolje i ordningen med FoU-avgift. Dette skjer samtidig med at dagens hermetikkavgift avvikles.»