Forskere foreslår målrettet rekruttering

Forskerne bak en større undersøkelse av ungdoms marine studie- og yrkesvalg, vil ikke anbefale at man går bredt og generelt ut for å rekruttere unge til næringen.

I stedet foreslår de at man jobber direkte opp mot aktuelle målgrupper.

Resultater og anbefalinger fra undersøkelsen legges frem på et dialogmøte i Oslo tirsdag 1. desember, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Undersøkelsen, kalt Vilje-con-valg, tar for seg ungdoms valg og bortvalg av realfag, teknologifag, ingeniørfag og marine fag. Prosjektet vil bli presentert i full bredde på møtet, og det blir lagt frem en egen rapport, "Utdanning på bølgelengde?", om fiskeri- og havbruksnæringen.

Rekrutteringsprosjektet "Sett Sjøbein", som administreres av forskningsfondet FHF på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet, vil aktivt ta i bruk resultatene fra prosjektet. Camilla Schreiner, som sammen med Fredrik Jensen og Camilla Lyngar har forfattet rapporten, er nestleder i styringsgruppen for Sett Sjøbein.

Hva ønsker de unge?

Selv om rekrutteringen til fiskeri- og havbruksnæringen i dag fremstår som bekymringsverdig, poengterer forskerne at næringen trenger relativt få hoder i forhold til en del andre yrker. I stedet for å gjøre generelle utspill mot alle ungdommer, anbefaler de derfor direkte kontakt og møter med de mest aktuelle målgruppene.

Forskningen viser at unge som skal velge studie og yrke, i hovedsak har de samme verdiene, forventningene og ønskene, uavhengige av hvilke studieretninger de velger: De ønsker en trygg og fast jobb med spennende, interessante, meningsfylte og selvutviklende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø, og gode inntektsmuligheter.

Samtidig finnes det enkelte områder der unge i marine fag skiller seg fra andre elever og studenter.

Mange som velger marin utdanning, er opptatt av å kunne kombinere fritidsinteresser med utdanning og yrke. De som velger fiske og fangst, er ofte opptatt av å starte eller jobbe i egen bedrift, ha lederansvar og reise mye. De har ofte førstehånds opplevelser knyttet til hav, båt og fisk. Unge som velger akvakultur, er ofte opptatt av jobbens betydning for samfunnet, bærekraftig utvikling, rettferdighet og bevaring av miljøet. Mange vil jobbe med dyr, utvikle ny kunnskap og drive forskning. Denne gruppen har i mindre grad enn "fiske- og fangstungdommen" oppvekst og familiebakgrunn med tilknytning til marin sektor.

Rekrutteringsstrategier

Ut fra disse resultatene legger forskerne frem flere mulige rekrutteringsstrategier. Blant annet bør budskap i rekrutteringstiltakene tegne et bilde av det all norsk ungdom vil ha i yrket sitt, nemlig spennende og meningsfylt arbeid, etc., og samtidig inkludere noe av det som er spesielt relevant for rekruttering til marin sektor.

Det virker gunstig å fremheve næringens viktige rolle i det norske samfunn. Dette vil gi en forståelse av at jobben er meningsfylt, og kan samtidig fungere som en "fremtidsgaranti" for trygge og gode arbeidsplasser. Samtidig må rekrutteringstiltak formidle at marin sektor er et sted der man kan utvikle seg selv, og jobbe med noe som er interessant og gøy.

Forskerne vil legge frem flere rekrutteringsstrategier på møtet og i rapporten "Utdanning på bølgelengde?". Rapporten legges ut på FHFs og Sett Sjøbeins nettsider når den er tilgjengelig.

Prosjektet "Vilje-con-valg"

"Vilje-con-valg: Valg og bortvalg av realfag" er et forskningsprosjekt ved Naturfagsenteret og Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo som vil utvikle ny kunnskap om ungdoms utdanningsvalg generelt, og deres valg og bortvalg av realfag spesielt.

Etter oppretting av rekrutteringsprosjektet Sett Sjøbein, har FHF gitt en tilleggsfinansiering av det opprinelige prosjektet for å kunne inkludere marine studier og yrker. Vilje-con-valg har ellers mottatt støtte fra NITO, NHO, Kunnskapsdepartementet, Nasjonalt fakultetsmøte for realfag, Energibedriftenes landsforening, Norsk Industri, Norsk Teknologi, Oljeindustriens Landsforbund, Tekna og RENATE-senteret.