Vil ikke ha sikkerhetsstyringssystem nå

Nord-Norges Rederiforening mener at innføring av sikkerhetsstyringssystem i fiskeflåten, må utsettes inntil at næringen har fått råd fra Sjøfartsdirektoratet om utformingen av systemet.

Årsmøtet i Nord-Norges Rederiforening som ble holdt dagene 26.-27. november 2009, behandlet saken Sjøsikkerhet fra perm til perm. Årsmøtets behandling av saken ble innledet med foredrag fra Yngve F. Bergesen, Sjøfartsdirektoratet, Steinar Dahl, DNV og Terje Slydal, Sirkel.

– Erkjenner for høy skadefrekvens

Årsmøtet erkjenner at skadefrekvensen i næringa er for høy. Næringa er innstilt på at det er nødvendig med økt fokus på sikkerhet og vil delta aktivt for å oppnå en bedre situasjon, uttaler årsmøtet i sitt vedtak. Årsmøtet tar ellers til orientering at Sjøfartsdirektoratet ønsker å innføre sikkerhetsstyringssystem i fiskeflåten, uten å fastsette nærmere krav om utformingen av systemet, eller stille krav til godkjenning eller revisjon.

– Burde gitt råd om utforming

Årsmøtet mener at Sjøfartsdirektoratet burde ha informert fiskeflåten, og gitt råd om hvordan et slikt system kan eller bør utformes for å få den nødvendige sikkerhetsgevinst. Årsmøtet ber derfor om at Sjøfartsdirektoratet gir rederiene klare råd om hvordan en skal utforme et slikt system.

Rederiforeningen mener dessuten det burde vært avsatt midler til kursing av mannskap og rederiorganisasjon for å få gjennomført nødvendig opplæring i og utvikling av sikkerhetsstyringssystemer.

Årsmøtet mener det vil ta tid å skape en sikkerhetskultur i fiskerinæringen, men mener flåten allerede er på god vei til å bli bedre på området. Sikkerhetsopplæringen for fiskere, bedre sikkerhetsutstyr og avholding av øvelser om bord har bedret sikkerheten i flåten.

Rederiforeningen mener at rederiene fortsatt kan bli bedre på opplæring av nye mannskap, holde orden på tidsfrister for kontroll av sikkerhetsutstyr, samt kartlegge risiko og begrense risiko i forhold til farlige operasjoner om bord. Årsmøtet mener dette må være hovedsak i et sikkerhetsstyringssystem om bord i fiskefartøy.

Vil ha utsettelse

Rederiforeningen mener det ble angitt en for kort frist i forhold til å få på plass et sikkerhetsstyringssystem i fiskeflåten.

– Årsmøtet mener innføring av sikkerhetsstyringssystem i flåten må utsettes inntil næringen har fått råd fra Sjøfartsdirektoratet om utformingen av systemet, uttaler Nord-Norges Rederiforening avslutningsvis i sitt vedtak.