Lanserte nullvisjon for skipshavarier

Kystdirektør Kirsti Slotsvik lanserte en nullvisjon for skipshavarier på dagens Kystverkkonferanse i Svolvær.

– Dette er ingen utopi. Det er et realistisk, men ambisiøst mål, sa kystdirektøren til en lydhør forsamling, melder Kystverket på sine nettsider.

– Vi har rundt 100 havarier hvert år. Dette er ikke veldig mye, og vi har både sikkerhetssystemer og andre muligheter for å kunne få disse havariene ned mot null. En nullvisjon er ambisiøst og vi trenger mer penger for å få dette til, men visjonen er med å tydeliggjøre overfor politikerne hva pengene skal brukes til, sa Kirsti Slotsvik.

– Ikke umulig

Visjonen ble delt av flere av deltakerne på konferansen.

– Vi har 200 skip, som er i trafikk 300 døgn per år. Dette tilvarer 60 000 trafikkdøgn. Med tanke på dette har vi allerede svært få ulykker og en nullvisjon er ikke umulig, sa administrerende direktør Siri Hatland fra Fraktefartøyenes Rederiforening.

Kystdirektørens nullvisjon var bakgrunnen for en paneldebatt rundt temaet. Deltagere i dialogen var forutenom kystdirektør Slotsvik og Siri Hatland, fungerende sjøfartsdirektør Sigurd Gude fra Sjøfartsdirektoratet, forskningssjef Arne Johan Ulven fra Norsk Senter for Maritim Medisin, informasjonsdirektør Tor O. Iversen fra Luftfartstilsynet og fiskebåtreder Leif Andorsen.

Paneldebatten avsluttet årets Kystverkkonferanse, som samlet i overkant av 120 deltakere i Svolvær. Temaet for konferansen var "Det skjer igjen - erfaringer etter 'Full City'", og konferansen var delt inn i tre hovedbolker.

"Full City"-aksjonen

I bolk 1 var "Full City"-aksjonen bakteppet og flere sider av aksjonen ble gjennomgått og vurdert. Beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket redegjorde for status i oljevernaksjonen etter skipshavariet.

– Vel 290 kubikkmeter tungolje slapp ut fra "Full City". Denne forurenset 70 kilometer kystlinje og det er registrert 193 ulike landpåslag. Totalt er det benyttet 15000 - 18000 dagsverk i oljevernaksjonen, som har kostet 200 - 250 millioner kroner, redegjorde beredskapsdirektør Ly.

For tiden blir "Full City"-aksjonen evaluert, både internt i Kystverket, og eksternt av konsulentselskapet PriceWaterhouseCoopers (PWC).

Trafikkovervåkning

"Full City" ble oppdaget av Kystverkets trafikksentraler da den var på vei inn i fjøresteinene utenfor Langesund. Et viktig spørsmål på konferansen var om overvåkningen langs kysten er god nok, og om den over hodet vil bli det.

– Vi har rundt 80 000 kilometer med kyst i Norge, og det er klart at det vil være svært ressurskrevende å overvåke alt. Vi har derfor valgt å overvåke den skipstrafikken som medfører den aller største risikoen, sa Kystverkets seniorrådgiver Trond Ski. Dette innebærer både en vurdering av størrelse på skipene, og sårbare områder.

– Om dette er bra nok vil til syvende og sist bli en kost/nytte-vurdering, sa Ski.

Visuelt spill

Bolk to i konferansen var et visuelt spill, der scenarioet var at en tankbåt på veg fra Murmansk kolliderte med et bulkfartøy utenfor kysten av Nordkapp, med påfølgende oljeutslipp og oljevernaksjon. Seansen ble ledet av kommentator Bente Aasjord. Medvirkende i panelet var forskningsleder Merete Øverli Moldestad fra SINTEF, formann Roger Hansen fra Fiskarlaget Nord, ordfører Kristina Hansen fra Nordkapp kommune, rådgiver miljøforvaltning Sigurd Enge fra Miljøstiftelsen Bellona, adm. direktør Sjur W. Knudsen fra NOFO, orlogskaptein Svein Georg Gabrielsen fra Forsvaret, samt beredskapsdirektør Johan Marius Ly fra Kystverket.

Nullvisjon

I siste del av konferansen ble dialogsekvensen rundt temaet "Er nullvisjon for havarier en utopi?" avholdt.

Årets Kystverkkonferanse var den første i sitt slag. Kystverket er godt fornøyd med responsen og ønsker å gjøre konferansen til et årlig arrangement med ulike temaer, melder Kystverket.