Nye sikkerhetstilrådinger etter sjarkforlis

Statens havarikommisjon for transport har i dag kommet med en foreløpig rapport, og umiddelbare sikkerhetstilrådeinger etter forliset av sjarken Monica IV utenfor Skudeneshavn.

En fisker omkom da speedsjarken Monica IV forliste under innseiling til Skudeneshavn i Rogaland den 8. september 2009. Mannen ble funnet tre dager etter forliset.

Sjøfartsavdelingen ved Statens havarikommisjon for transport (SHT) satte da i gang undersøkelser av hendelsesforløp og årsaker, og har i dag lagt frem en foreløpig rapport.

– Havarikommisjonen har valgt å gå ut med en foreløpig rapport med umiddelbare sikkerhetstilrådninger for å påpeke forhold kommisjonen allerede nå ser har hatt betydning for forliset, slik at tilsvarende ulykker kan forebygges i fremtiden. Kommisjonen vil imidlertid fortsette undersøkelsen med den hensikt å utdype de bakenforliggende forhold, melder SHT.

Havarikommisjonen gir i den foreløpige rapporten sikkerhetstilrådinger til fiskerne og båtprodusenten, men utelukker ikke at også andre sikkerhetstilrådinger vil bli gitt i forbindelse med den endelige rapporten.

– Dårlig stabilitet

Sjarken Monica IV etter forliset utenfor Skudeneshavn. Foto: SHTSjarken Monica IV etter forliset utenfor Skudeneshavn. Foto: SHT

Havarikommisjonens foreløpige konklusjon er at Monica IV kantret som følge av dårlig stabilitet, kombinert med påvirking av krengende momenter fra sjøen, muligens i form av vann på dekk.

Beregninger kommisjonen har fått utarbeidet, viser at fartøyet ville kantre med 3 cm (490 kg) vann på det åpne arbeidsdekket.

De små lenseportene kan ha bidratt til at dekket ikke ble drenert tilstrekkelig raskt.

Umiddelbare sikkerhetstilrådinger

Havarikommisjonen vil arbeide videre for å utdype hendelsesforløpet og de bakenforliggende forholdene som førte til forliset av Monica IV. På bakgrunn av de opplysninger som pr i dag foreligger, gir imidlertid havarikommisjonen allerede nå følgende umiddelbare sikkerhetstilrådninger:

  1. Havarikommisjonens foreløpige konklusjon er at Monica IV kantret som følge av dårlig stabilitet, muligens i kombinasjon med vann på dekk. Fartøyet var rigget med dorgeutstyr. Beregningene kommisjonen har fått utført viser at dorgeriggingen hadde en betydelig negativ effekt på fartøyets stabilitet og sjøegenskaper.

    Havarikommisjonen tilrår eiere av sjarker om å kontrollere at fartøyet deres oppfyller relevante krav til stabilitet i forbindelse med rigging av fiskeutstyr.

  2. Beregninger kommisjonen har fått utarbeidet viser at båttypen Nor-Dan 32 970 Sjark ikke tilfredsstiller minimumskriteriene som gjelder for yrkesfartøy slik fartøyet blir levert nytt fra produsenten. Det er først og fremst i lette tilstander, d.v.s. uten last i lasterommene, fartøyet har problemer med å tilfredsstille kravene.

    Havarikommisjonen vil tilrå Nor-Dan Båtbyggeri AS å gå i dialog med eiere av denne båttypen for å få gjennomført korrigerende tiltak for å forbedre stabiliteten på fartøy som i dag er i drift som fiskefartøy. Samtidig tilrås Nor-Dan Båtbyggeri AS å gjennomføre tiltak som sikrer at fremtidige produksjoner tilfredsstiller stabilitetskravene i Nordisk Båtstandard for yrkesfartøy.

  3. Havarikommisjonens undersøkelser har avdekket at Nor-Dan 32 970 Sjark har svært små dreneringsåpninger fra det åpne arbeidsdekket, og at dette kan ha vært en medvirkende årsak til ulykken med Monica IV.

    Havarikommisjonen tilrår at Nor-Dan Båtbyggeri AS i samarbeid med eiere av denne båttypen gjennomfører tiltak for å øke lenseportarealet på fartøy som i dag er i drift som fiskefartøy. Samtidig tilrås Nor-Dan Båtbyggeri AS å gjennomføre tiltak som sikrer at fremtidige produksjoner tilfredsstiller kravene i Nordisk Båtstandard for yrkesfartøy med hensyn til lenseportareal.

Les også: Savnet fisker funnet omkommet 11.09.2009

Les også: Fisker fryktes omkommet utenfor Skudeneshavn 08.09.2009