– Bedre kvalitet med bruk av elektrobedøver

SINTEF Fiskeri og Havbruk AS har på oppdrag for Forskningsrådet og NSL utarbeidet en rapport om bruk av elektrobedøver om bord på fiskefartøy.

Rapporten gir en oversikt over resultater fra et tokt om bord på den kombinerte ferskfisk- og frysetråleren ”M/S Skaidi”, gjennomført i november 2008 i det brukerstyrte innovasjonsprosjektet (BIP) ”Superfersk fisk med riktig kvalitet”, melder Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (prosjektnummer 179419/Matprogrammet) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ved Norges Fiskarlag og NSL.

Fisk.no har tidligere omtalt prosjektet, men da var ikke den endelige rapporten fra toktet med M/S Skaide klar.

Les også: - Superfersk fisk med riktig kvalitet 02.10.2009

Evaluerte bruk av elektrobedøver

Hensikten med toktet var å evaluere om bruk av elektrobedøver kunne gi en kvalitetsgevinst på trålfanget fisk ved at elektrobedøving potensielt vil gi raskere sløying og bedre utblødning, og fisken vil da kunne prosesseres raskere (før koagulering av blod). I tillegg ble fiskevelferd etter elektrobedøving evaluert.

Forsøkene ble gjennomført i samarbeid med teknologileverandøren SeaSide AS og Aker Seafoods ASA. Mannskap og skipper på ”M/S Skaidi” har bidratt med kunnskap og deltatt i den praktiske gjennomføringen av forsøkene. SeaSide AS har bidratt med utlån- og veiledning i bruk av elektrobedøver til forsøkene.

– Kan gi bedre utblødning og kvalitet

Det ble ikke funnet noen negative konsekvenser på filetenes kvalitet som en følge av elektrobedøving.

Forsøkene viste at elektrobedøving av fisk ombord vil kunne være en metode som gjør det mulig å prosessere trålfisk raskere og lettere. Dette vil kunne gi bedre utblødning av fisk og derved høyere kvalitet.

For at dette skal oppfylles på en konsistent måte, må imidlertid prosessflyten bli bedre gjennom å endre driftsrutiner etter at fangsten er landet om bord og overført til mottaksbingen.

Når det gjelder fiskevelferd, ble det dog funnet at fisken ikke var bevisstløs lenge nok etter elektrobedøving ved de gitte strømparametrene (dersom en setter som krav at all fisk skal være bevisstløs, eller død, ved bløgging og sløying).