Sender seilingsruter på høring

Fiskeri- og kystdepartementet gav fredag 11. desember klarsignal til Kystverket for å sende forslag om seilingsruter fra Røst til Oslofjorden ut til høring.

Utenfor territorialfarvannet

– Forslaget innebærer at risikotrafikken som går i transitt langs norskekysten, og trafikk på vei til og fra en utenlandsk havn, flyttes til utenfor territorialfarvannet. Forutsatt at det blir godkjent av IMO, vil dette være et viktig tiltak som vil bidra til å styrke sjøsikkerheten langs kysten og redusere miljøkonsekvensene ved akutte utslipp, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Slike tiltak vil flytte risikotrafikk lenger ut fra hele Norskekysten. Dette er i tråd med det som ble varslet i forvaltningsplanen for Norskehavet. Forslaget er utarbeidet av en bredt sammensatt faggruppe ledet av Kystverket. En ekstern risikoanalyse er gjennomført for å dokumentere effektene av tiltaket. Regjeringen tar sikte på å fremme forslaget for FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) våren 2010.

Innført mellom Vardø og Røst

1. juli 2007 ble det innført en seilingsrute for risikotrafikk i området mellom Vardø og Røst. Det er tilsvarende ordninger for strekningene Røst-Utsira og Utsira-Oslofjorden som nå er sendt ut på høring, hver for seg. Kystverket har utarbeidet de to forslagene, til rutetiltak for skip, gjennom en bredt sammensatt faggruppe, melder Kystverket.

I september 2008 konkluderte en EU-rapport med at seilingsruten utenfor norskekysten (Vardø – Røst) reduserer risikokostnader ved seilas i dårlig vær under gitte vindforhold med nesten 50 prosent. Etablering av seilingsruter representerer med andre ord et viktig risikoreduserende tiltak for skip utenfor norskekysten.

Vil ha seilingsleder langs hele kysten

I Stortingsmelding nr 14 (2004-2005) ”På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap”, uttalte Regjeringen at den ville etablere seilingsleder utenfor territorialfarvannet langs kysten av Vestlandet. Det er senere uttrykt, og sist som den politiske plattformen for regjeringens videre arbeid i perioden 2009-2013, at Regjeringen vil arbeide med å etablere seilingsleder langs hele kysten.

Målet med arbeidet i Kystverkets faggruppe, har vært å utarbeide et nødvendig beslutningsgrunnlag for konkrete tiltak som kan gi bedre tid for å reagere (reaksjonstid), og samtidig redusere sannsynligheten for ulykker. Samtidig har man ønsket at de næringsmessige aktivitetene i området skal berøres i så liten grad som mulig.

Må vedtas av IMO

Da de foreslåtte rutetiltakene ligger utenfor territorialfarvannet, må forslaget vedtas av IMO (International Maritime Organization). Det er fastsatt i konvensjonen om ”Safety of Life At Sea” (SOLAS 1974) at IMO er det eneste internasjonale organ som kan fastsette slike rutetiltak, opplyser Kystverket.

Rutetiltakene vil bli fremmet som rutetiltak for skip (ships’ routing measures) på vanlig måte. Det tas sikte på å fremme forslaget for behandling under IMO sitt møte sommeren 2010.