Kritisk til planlagt desimeringsfiske

Fiskarlaget Nord er kritisk til at det skal anvendes 5 mill. kroner til desimeringsfiske etter kongekrabbe våren 2010, stikk i strid med høringsuttalelser fra næringen.

Les også: Fiskarlaget Nord er etablert 23.11.2009

Det var i begynnelsen av oktober at Fiskeri- og kystdepartementet besluttet å anvende 5 millioner kroner til utryddingsfiske av kongekrabbe.

Les også: Bevilger penger til utrydding av kongekrabbe 02.10.2009

Ifølge Fiskarlaget Nord, har fiskerimyndigetene bestemt å bruke de 5 millioner kronene til innleie av fem fartøy, som skal stå for desimeringsfiske etter kongekrabbe våren 2010.

Ønsket kombinert fiske for krabbeflåten

– Denne beslutning er tatt stikk i strid med høringsuttalelser fra næringen, heter det i en uttalelse fra Fiskarlaget Nord.

Styret i Fiskarlaget Nord viser i denne sammenheng til et vedtak i Finnmark Fiskarlag den 22. november 2009, der fiskerimyndighetene blir bedt om å benytte det bevilgede beløp som tilskudd til den ordinære krabbeflåten, som driver et kombinert desimeringsfiske og kommersielt fiske etter kongekrabbe.

Flåten ville da i større grad kunne fiske målrettet etter krabbe som ikke har verdi i markedet, samtidig som fangsten av krabbe over en viss størrelse vil har markedsverdi, mener regionlaget.

– Ikke maksimal effekt

Fiskarlaget peker på at tidspunktet for gjennomføring av fisket, er satt til et tidrom at krabben vil være verdiløs på grunn av skallskifte, samt at fisket i dette tidsrommet kan komme i konflikt med annet fiske, og at dette i sum ikke gir maksimal effekt av midlene.

Gjennom et desimeringsfiske på våren med innleide fartøy vil fangsten, også av krabbe av salgbar størrelse, være verdiløs på grunn av skallskifte og markedsmessig ubrukelig kvalitet i dette tidsrommet, uttaler fiskarlaget.

Fisket vil også bli gjennomført i en periode da det er stor sannsynlighet for at desimeringsfisket skal komme i konflikt med vårfisket med garn, line og snurrevad langs kysten, heter det videre.

Fiskarlaget Nord mener at et desimeringsfiske, etter det mønster fiskerimyndighetene legger opp til, vil innebære å benytte 5 millioner kroner uten å få maksimal effekt av bevilgningen.

Også andre har reist kritikk

Bellona er blant de som har vært kritiske til hvordan fisket etter kongekrabbe forvaltes.

– En praksis hvor noen fartøy stenges ute fra fisket samtidig som myndighetene må sette av ekstra midler til leie av andre fartøy for å få fisket nok, kan vanskelig beskrives som hensiktsmessig løsning, uttalte Marius Dalen i Bellona, i slutten av oktober.

Les også: Bellona reagerer på regler om kongekrabbe 29.10.2009