Krever økt skolekvote

FINNMARK: Et enstemmig fylkesting har vedtatt en uttalelse der man ber om økt skolekvote til Nordkapp maritime fagskole og videregående skole.

Uttalelsen som er sendt til Fiskeri og kystdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Statsministerens kontor, samt Stortingsrepresentantene fra Finnmark, kan leses her:

Økt skolekvote

Skal elevene få den opplæring de har krav på, må kvotene for ”Finnmarksfisk” økes. Finnmark fylkeskommune har satses tungt og riktig på rekruttering til fiskerinæringa i fylket. Økte undervisningskvoter vil bidra til å forsterke den positive utvikling Nordkapp Maritime Fagskole er inne i – og dermed sikre god rekruttering til fylkets hovednæring.

Finnmark fylkeskommune har gjennom sin satsing på Nordkapp Maritime Fagskole jobbet målrettet for å få snudd den negative trenden knyttet til rekruttering til fiskerinæringa. Elevtallet innen VG 1 Naturbruk og VG 2 Fiske og fangst for skoleåret 2009/10 er større enn tidligere år.

Skolen har et velutrustet opplæringsfartøy hvor det meste av fagopplæringa foregår. Skolen har også en topp moderne skipssimulator og det er vedtatt å opprette en maskinistlinje fra høsten. Skolen gir dermed en helhetlig maritim utdanning i Finnmark i tillegg til eksisterende tilbud.

Den positive økningen i antall elever innen nevnte fagområder fører til behov for større kvoter for å kunne gjennomføre fagopplæringen. Utviklingen har dessverre vært negativ hva angår kvoter til undervisningsformål. Kvotene har vært relativt beskjedne og faktisk hatt en nedgang de siste år. I den ytterste konsekvens kan det føre til at noen av elevene ikke kan regne med å få praktisk opplæring innen fiskeri.

Det finnes heller ikke en egen opplæringskvote for fiske etter kongekrabbe - til tross for at skolens nedslagsfelt og målgruppe befinner seg midt i ”kongekrabbens rike”.

Når det nå varsles større kvoter både innen torskefiskeriene og innen pelagisk fiske, forventes det at kvotene til undervisningsformål tilgodeses med betydelige økninger.