Ønsker prioritert tildeling av føringstilskudd

Fylkestinget i Troms ønsker at sikring av mottakssituasjonen i Nord-Troms prioriteres ved tildeling av føringstilskudd.

Fylkestinget i Troms har behandlet "Ordning for drift av mottaksstasjoner og transport til produksjonsanlegg", og har nå sendt brev til fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen og orientert om fylkestingets vedtak i saken.

Vil sikre mottak

I brevet bes det om at Fiskeri- og Kystdepartementet i sine retningslinjer for bruk av ordningen med føringstilskudd, som blant annet Norges Råfisklag forvalter, fremhever at tiltak som sikrer mottakssituasjonen for fisk i Nord-Troms, skal prioriteres.

Fylkestingets vedtak i sak 94/09 i møte 01.12.2009 kan leses her:

"Fylkestinget vil vise til at mottaksstasjoner er viktig infrastruktur for å sikre og videreutvikle levedyktige lokalsamfunn i kyst- og fjordstrøkene i Troms. Mottaksstasjonenes betydning fremheves i Soria-Moria 2 erklæringen som er den sittende regjeringens plattform.

Mottaksstasjonenes betydning for å sikre sjøsamisk kulturgrunnlag ble påpekt da fylketinget i Troms i sak 67/08 behandlet NOU 2008:5 ”Retten til fiske i havet utenfor Finnmark” og kapittel 22 i NOU 2007:13 ”Den nye Sameretten”.

Fylkestinget konstaterer at eksisterende føringstilskuddssatser ikke dekker reelle kostnader til mottak og inntransport. Kostnader knyttet til å opprette, opprettholde og videreutvikle en mottaksstruktur for fisk som bidrar til at fiskerinæringen basert på lokale fiskeressurser fortsatt kan være en viktig næringsvei i kyst og fjordstrøkene er etter Fylkestingets oppfatning et statlig ansvar. Det forutsetter derfor at staten bevilger tilstrekkelige ressurser til føringstilskudd og tilskudd til drift av mottaksstasjoner.

Fylkestinget viser til at de aktuelle kommunene og Troms fylkeskommune har bidratt til å få på plass en ad - hoc ordning på dette området i Nord - Troms ut 2009. Fylkestinget er kjent med at fylkesrådet er med i en dialog mot ulike aktører for å få på plass en ordning videre inn i 2010. Dette ut fra betydningen mottaksstasjonene har for fiskerne, fiskeindustrien, lokalsamfunn, kommuner og region. Fylkestinget gir sin fulle tilslutning til dette arbeidet."