Fremsetter konkrete forslag til samfiskeordning

Norges Fiskarlag har i et brev til Fiskeri- og kystdepartementet, pekt på konkrete forslag for å etablere en samfiskeordning fra 1. januar 2010.

Norges Fiskarlag anmoder departementet om snarest å fastsette et regelverk for en samfiskeordning i torskesektoren, i samsvar med forslaget som organisasjonen har sendt departementet.

Norges Fiskarlag understreker at organisasjonen anser en samfiskeordning som et midlertidig tiltak for den minste flåten, inntil det kan etableres en strukturordning.

– Snarest mulig

Fiskarlaget mener at det haster med å få iverksatt en samfiskeordning for flåten under 11 meter, og organisasjonen krever at en slik ordning må være på plass så snart som mulig, slik at den gis anvendelse for kommende vintersesong.

Norges Fiskarlag er opptatt av at ordningen ikke må utvikles til å bli en kvoteleieordning, og derfor må det bl.a. være klare krav til årlig aktivitet hos begge eierne/fartøyene, mener Fiskarlaget.

Fiskarlaget er av den oppfatning at intensjonen i Strukturutvalgets forslag (NOU 2006:16, side 112), om en samfiskeordning for flåten under 11 meter, nås gjennom de elementer organisasjonen skisserer for en slik ordning.

På dette grunnlag foreslår Norges fiskarlag at ordningen etableres innenfor følgende rammer:

  • Formålet med å etablere en samfiskeordning for den minste kystflåten må være å legge bedre til rette for økt sikkerhet gjennom økt bemanning, særlig under vinterfiske og vanskelige driftsforhold, samt at også denne flåten kan få til en effektiv drift, herunder spare drivstoffkostnader og derved påføre miljøet reduserte belastninger. Videre kan en slik ordning bidra til at det blir lettere å opprettholde en robust flåte av små fiskefartøy.
  • Ordningen må i utgangspunktet omfatte alle fartøy i lukkede torskefiskerier under 11 meter. Åpen gruppe holdes foreløpig utenfor ordningen, men kan vurderes innlemmet på grunnlag av erfaringer man får ved ordningen for lukket gruppe. Fiske etter kongekrabbe holdes utenfor ordningen.
  • Samfiskearrangement kan bare inngås av fartøy som har samme type fiskeadgang i lukkede fiskerier.
  • Ordningen må gjelde for to fartøy med hjemmelslengder under 11meter.
  • I de tilfeller der det er to fartøy fra ulike rederi/selskap (ikke felles eierinteresser) som ønsker å samfiske må det settes krav til at begge eierne står om bord under fisket, og begge eierne må underskrive leveringsseddel.
  • Ordningen må også omfatte selskap/eiere som innehar flere fartøy med hjemmelslengde under 11 meter (samfiske med seg selv).
  • I de tilfeller der det er to fartøy tilhørende samme rederi (samme/felles eierinteresser) må det settes krav til at det til enhver tid skal være et mannskap på minst to personer om bord under fisket. Dette må kunne dokumenteres overfor Fiskeridirektoratet.
  • Ordningen må være så fleksibel at om ønskelig skal bare deler av kvotene kunne fiskes gjennom samfiske, mens resterende deler av kvotene kan fiskes separat på de to fartøyene.
  • Fartøy kan inngå i bare ett samfiskearrangement innenfor kvoteåret.
  • Begge involverte fartøy må til enhver tid være utrustet og egnet til drive den type fiske samfiskearrangementet dekker.

Fiskarlaget mener det bør være et krav at alle samfiskearrangement må godkjennes av fiskerimyndighetene.

Det forutsettes videre at det med dagens teknologi kan utvikles sikre rutiner for kvoteavregninger. En tilnærming kan derfor være å foreta en lik kvoteavregning på begge involverte fartøy så langt dette er praktisk mulig, mener Fiskarlaget.