Sammenligner havnesikring med naboland

Kystverket vil i et nytt prosjekt sammenlikne sikringstiltak i norske havneterminaler med andre nordiske land.

Undersøkelsen vil danne grunnlag for en evaluering av forvaltningen av ISPS-koden ved norske havneterminaler, melder Kystverket.

Formålet med prosjektet er å sammenlikne sikringstiltak i norske havneterminaler, basert på nasjonalt regelverk og ISPS-koden, med Sverige, Danmark og Island. Sammenlikningen vil gjelde tiltak i havneterminaler og omfatter ikke skip.

– Vi ønsker å sammenlikne vårt nasjonale regelverk og praksis med den de har i våre naboland. Dette gjør vi for å kvalitetssikre den tjenesten vi leverer til våre brukere i norske havneterminaler. Kunnskapen vi får gjennom dette prosjektet vil være en nyttig erfaring for oss i vårt videre arbeid, sier prosjektleder og seniorrådgiver Per-Ove Godø i enhet for sjøtransport og havner i Kystverket.

Unntak og differensierte sikringstiltak

Kystverket vil også se om de nordiske landene har terminaler som er unntatt regelverkene, i tillegg til at man ønsker å se om det er differensierte sikringstiltak i forhold til terminalens størrelse og beliggenhet.

Videre skal man se på landenes praktisering av revisjoner, avviksbehandling av sikringshendelser, omfanget av fysiske sikringstiltak og ulike former for sanksjoneringsmuligheter.

Befaring på noen utvalgte terminaler vil også gjennomføres som en del av dokumenteringen av ulikheter og likheter. Prosjektet vil velge ut fire relevante terminalgrupper i Norge som skal sammenlignes med tilsvarende terminalgrupper i Danmark, Sverige og Island.

Prosjektet som startet opp i november vil fortsette i 2010. En endelig rapport vil oversendes Fiskeri- og kystdepartementet i første halvdel av 2010.

Bakgrunn

Fakta om havnesikring:

  • ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) er en internasjonal forordning for sikkerhet og terrorberedskap, innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO i 2002.
  • Regelverket stiller krav til beredskap og sikringstiltak på skip i internasjonal fart, og havneterminaler som betjener disse skipene.
  • Regelverket ble innført i Norge i 2004.
  • Sjøfartsdirektoratet følger opp den delen av regelverket som retter seg mot skipene, mens Kystverket følger opp bestemmelsene som gjelder havneterminaler.
  • Om lag 1000 norske skip og 600 havneanlegg omfattes av regelverket.