Svak auke i fangstmengde og -verdi

I 2008 leverte norske båtar 2,4 millionar tonn fisk, reker, skaldyr og skjel. Dette er 2 prosent meir enn i 2007.

Sjå også tal for 1. halvår 2009: Nedgang i fangstmengde og verdi 28.08.2009

Dei endelege tala for fiskeria i 2008, viser berre små endringar samanlikna med dei førebelse tala, syner tal som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram i dag.

Førstehandsverdien utgjorde 12,2 milliardar kroner, ein auke på 1 prosent frå 2007.