Fangstsertifikat blir ikke gebyrlagt

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening informerer om den nye ordningen med fangstsertifikat.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) kan i dag juble over at fangstsertifikater likevel ikke blir gebyrlagt.

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) har også bekreftet at det ved eksport til EU ikke vil være krav om å sende over alle fangstsertifikat som inngår i en forsendelse. Det vil være tilstrekkelig å oversende ei framside som gir ei henvisning til alle fangstsertifikat som inngår, opplyser FHL på sine nettsider.

Arbeidet med innføring av ordningen pågår fortsatt, og det gjøres stadige forbedringer i den praktiske håndteringen av dette systemet.

Les også: Fastsatte forskrift om fangstsertifikat 21.12.2009

Ikke gebyr

FKD har den 17.12.09 fastsatt forskrift om fangstsertifikat. Salgslagene har argumentert for at det burde gis hjemmel gjennom denne forskriften for å kreve inn gebyr ved utstedelse av fangstsertifikat. En slik hjemmel lå inne i det utkastet til forskrift som har vært ute på høring.

FHL var sterkt uenig i dette, og har argumentert for at dette ikke er en kostnad som ensidig bør legges på eksportørene.

– Vi er derfor glade for at muligheten for å innkreve gebyr er tatt ut av forskriften, uttaler fagsjef markedsadgang i FHL, Kristin Alnes.

I kraft fra 1. januar 2010

EUs krav om fangstsertifikat innføres fra 1. januar 2010. Det er lagt ned en stor innsats i Norge for å få et effektivt system for uthenting og godkjenning av fangstsertifikat basert på sluttseddeldata. Kravene fra EU er omfattende og medfører betydelig innsats fra bedriftene som produserer og eksporterer til EU.

Fra EUs side ser det heller ikke ut til at en har full oversikt over hvordan det nye regelverket skal praktiseres. Svært mange av medlemslandene virker ikke å være beredt til å håndheve dette kravet ved import fra nyttår. Ei gradvis innføring er det som blir sagt fra flere EU-land, uten at det er sagt noe mer spesifikt om hva dette går ut på. I praksis betyr dette at den enkelte eksportør må avklare med sine respektive importører i de ulike EU-medlemsland om hvordan dette blir håndtert, konstaterer FHL.

Informasjonspakke

Fra FKD er det nå laget en stor informasjonspakke om hvordan ordningen med fangstsertifikat vil bli praktisert i Norge. Denne pakken vil bli sendt til alle Norges ambassader i EUs medlemsland, slik at disse sender informasjon til de respektive lands kontrollmyndigheter. Eksportutvalget for fisk (EFF) vil via sitt uteapparat foreta en tilsvarende orientering overfor kjente importører, opplyser FHL. Pakken finnes i sin helhet som vedlegg nedenfor.

Bedriftene bør kunne bruke deler av dette som informasjon til sine kunder i EU, mener FHL.

– Forbedringer i systemet

I løpet av høsten er det arbeidet fra norsk side på flere områder for å lette bedriftenes arbeid med fangstsertifikat og for å lage ei ordning som det er praktisk mulig å gjennomføre, opplyser FHL.

  • Prosjektet som har etablert nettsida www.catchcertificate.no, har arbeidet under knappe tidsfrister og sida er fortsatt under utvikling.
  • Etter påtrykk fra FHL ble det i uke 50 holdt kurs i Bergen, Ålesund og Tromsø om innføring og bruk av fangstsertifikat.
  • Etter innspill fra FHL har FKD fått gjennomslag i EU-kommisjonen for at flere melprodukt skal være unntatt fra ordninga med fangstsertifikat. FHL har også argumentert for at ei rekke biprodukt bør være unntatt.
  • Ved varepartier som består av fiskevarer som stammer fra flere landinger fylles ut ett ”varesforsendelsessertifikat”, som gir en henvisning til og opplistning av hvert enkelt sertifikat som inngår i en forsendelse.
  • Salgslagenes krav om å innføre en hjemmel for å innkreve gebyr har møtt sterk motstand fra FHL. Forskriften som nå er fastsatt gir ikke en slik hjemmel til salgslagene.

Vareforsendelsessertifikat (”consignment document”)

Ett av de problemene som bedriftene i FHL har hatt stort fokus på er det store omfanget av sertifikat som må hentes ut, og som så skal sendes videre til kunde for signering før det til slutt skal være mottatt hos kontrollmyndighetene, minst to timer før grensepassering.

Et nytt svært viktig steg i retning av et mer håndterbart system er nå tatt ved at norske myndigheter har fått aksept hos Kommisjonen for at det ikke vil være krav om å sende over alle fangstsertifikat som inngår i en forsendelse. Det vil være tilstrekkelig å oversende ei framside / vareforsendelsessertifikat som gir ei henvisning til alle fangstsertifikat som inngår. Eksportørene vil i prinsippet fortsatt bestille alle fangstsertifikat, ved at alle aktuelle sluttseddelnummer må legges inne, opplyser FHL.

Men det vil bare være ett vareforesendelsessertifikat som hentes ut av motoren og oversendes til importør.

Dette vil også lette arbeidet for importør, som da bare vil få ett dokument for signering og videresending til sine respektive kontrollmyndigheter. Dette vil i praksis fungere som det samlesertifikatet som alt er akseptert for konvensjonelle produkt, mener FHL.

Sluttseddelnummer

For å lette arbeidet med å legge inn alle aktuelle sluttseddelnummer, når sertifikat skal rekvireres, arbeides det med at salgslagene skal kunne skrive ut lister over sluttseddelnummer som bedriftene kan laste opp i fangstsertifikatmotoren, opplyser FHL.

Bedriftene skal kunne få liste over sine kjøp angitt i sluttseddelnummer i en bestemt periode (fra dato til dato).

Bakgrunn

EU vedtok den 29. september 2008 en forordning som skal forebygge, avverge og stanse ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Forordningen innebærer at all import og landinger av fisk i EU fra tredjeland skal medfølges av et fangstsertifikat etter 1. januar 2010.

Norge har gjennom hele lovgivningsprosessen i EU støttet opp om forordningen. Etter forhandlinger med EU vinteren og våren 2009, undertegnet Norge (Fiskeri- og kystdepartementet og EU (dvs. EU-kommisjonen v/Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries) den 3. september en avtale om norsk gjennomføring av forordningen.

Avtalen innebærer at Norge skal utstede et norsk fangstsertifikat, og at dette skal medfølge alle norske landinger/eksportforsendelser til EU etter 1. januar 2010.

Kilde: FHL