Ny lov om havner og farvann trer i kraft

– Den nye havne- og farvannsloven vil være et viktig redskap for å styrke sjøsikkerheten og bedre fremkommeligheten langs kysten, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Dette vil kunne bidra til økt bruk av sjøtransport som en effektiv og miljøvennlig transportform. Loven legger også til rette for en sikker og effektiv havnevirksomhet, sier Berg-Hansen i en pressemelding.

Les også: Forskrifter til hamne- og farvasslov på høyring 02.07.2009

Forvaltningsansvar til kommunene

Blant annet innebærer den nye loven at kommunene får et generelt forvaltningsansvar for sikkerhet og fremkommelighet for sine sjøområder, mens staten vil ha ansvaret for hovedled og biled, øvrige sjøområder og for navigasjonsveiledningen.

Loven inneholder forbud mot bruk av fartøy eller andre gjenstander som kan medføre fare, skade eller ulempe for fremkommeligheten eller ferdselen i farvannet eller i havnen.

I tillegg inneholder loven klare hjemler for inngrep overfor fartøy i fare.

Havnedrift

Loven gir kommune større frihet til å organisere havnedriften slik at havnene kan utvikles til effektive transportknutepunkt.

Departementet har videre utpekt fem havner som anses som særlig viktige for å utvikle en effektiv og sikker sjøtransport av personer og gods. Dette er Tromsø havn, Bergen havn, Stavanger havn, Kristiansand havn og Oslo havn.

Les også: Hovedleder og bileder langs kysten 02.09.2009

Den nye havne- og farvannsloven trer i kraft 1. januar 2010.