Nye krav til fiskeforedlingsbedrifter

Forurensningsforskriftens nye kapittel 26, med krav til små og mellomstore fiskeforedlingsbedrifter, trådte i kraft 1. januar 2010.

Fisk.no omtalte i september 2009, at Miljøverndepartementet har vedtatt en forskriftsregulering av seks industribransjer, deriblant fiskeforedlingsbedrifter.

Endringen innebærer at enkelttillatelser erstattes med standardkrav i forurensningsforskriften.

Les også: Nye utslippskrav for fiskeforedlingsbedrifter 24.09.2009

Små og mellomstore fiskeforedlingsbedrifter

Kravene til små og mellomstore fiskeforedlingsbedrifter med utslipp til sjø, reguleres av et nytt kapittel 26 i forurensningsforskriften.

Reguleringen gjelder for bedrifter som benytter fra 50 tonn råstoff per år og opp til dem som produserer inntil 75 tonn per døgn ferdig produkt.

Det er krav til renseanlegg for prosessavløpsvann, utslippsledning, måling og journalføring og et generelt krav om å forhindre sjenerende lukt.

Anlegg som produserer mer enn 75 tonn ferdig produkt per døgn, må fortsatt ha særskilt tillatelse etter forurensningsloven.

Melding til Fylkesmannen

Nye anlegg eller utvidelser/endringer skal i god tid før oppstart/endring meldes til Fylkesmannen, på et eget skjema som vil bli lagt ut på fylkesmannen.no, melder Statens forurensningstilsyn (SFT).

Meldeplikten gjelder også for anlegg som omfattes av den nye reguleringen, men som driver uten tillatelse.

Unntak

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra bestemmelsene i kapittel 26.

Unntaksvis kan Fylkesmannen også bestemme at anlegg som er omfattet av kapittel 26 eller som har et forbruk på under 50 tonn råstoff per år, skal konsesjonsbehandles, opplyser SFT.

Overgangsbestemmelser

Følgende overgangsbestemmelser gjelder:

  • Nye virksomheter - kravene gjelder fra 1. januar 2010
  • Virksomheter som driver uten tillatelse – kravene gjelder fra 1. januar 2011
  • Virksomheter med tillatelse med lempeligere krav - kravene gjelder fra 1. januar 2011
  • Virksomheter med tillatelse med strengere krav - kravene i tillatelsen gjelder til Fylkesmannen eventuelt har endret eller opphevet tillatelsen