– Må være forberedt på panelsak om selprodukter

Utenriksminister Jonas Gahr Støre avgav svar til stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H) sitt spørretimespørsmål om arbeidet for å sikre norsk selfangsnæring.

– Utenriksministeren har tidligere informert Stortinget om at formelle tvisteløsningskonsultasjoner i WTO-saken om EUs forbud mot salg av selprodukter skulle avholdes 15. desember. Hva kom ut av disse samtalene, og hva vil nå være neste ledd i prosessen med å sikre overlevelsen av norsk selfangstnæring, spurde Ivar Kristiansen.

Spørsmålet som Ivar Kristiansen rettet til fiskeri- og kystministeren, ble overført til utenriksministeren å besvare.

Fish.no har tidligere omtalt at Norge har bedt om tvisteløsningskonsultasjoner i WTO, fordi regjeringen mener EUs forbud mot handel med selprodukter er i strid med WTO-regelverket.

Les også: Norge tar selforbud opp i WTO 05.11.2009

Utenriksministeren svarer

I sitt svar til Kristiansen, gir utenriksminister Jonas Gahr Støre blant annet uttrykk for at sannsynligheten for å nå frem på konsultasjonsstadiet er begrenset, og at Norge derfor må være forberedt på at det kan bli nødvendig å gå videre med en panelsak, slik Norge gjorde det i ”laksesaken”.

Les svaret fra utenriksminister Jonas Gahr Støre her:

Formelle tvisteløsningskonsultasjoner i WTO-saken om EUs forbud mot handel med selprodukter ble som kjent avholdt mellom Norge, Canada og EU 15. desember 2009. Konsultasjonene ble avholdt sammen med Canada ettersom Canada hadde anmodet om slike konsultasjoner omtrent samtidig med Norge.

Under konsultasjonene ble det stilt nærmere 90 spørsmål til EU om bl.a. forordningens grunnlag og målsetting, tolkningen av unntakene fra forbudet og en rekke faktaspørsmål. Selforordningen trådte i kraft 20. november 2009, men selve importforbudet og unntakene fra forbudet vil først tre i kraft 20. august 2010.

Under konsultasjonene viste EU til at gjennomføringsreglene for selforordningen fortsatt er under utforming. EU ville av den grunn ikke gå inn på spørsmål knyttet til tolkningen av forbudet og praktiseringen av unntakene.

Tvisteløsningskonsultasjoner er det første trinnet i WTOs tviseløsningsprosess. Neste trinn vil eventuelt være å ta saken til avgjørelse for et tvisteløsningspanel. Målsettingen med konsultasjoner er å se på mulighetene for å finne en minnelig løsning for en handelspolitisk tvist. På norsk side vil vi nå foreta en grundig evaluering av de svarene vi fikk om begrunnelsene for regelverket og ikke minst det faktum at det var mange spørsmål som forble ubesvart fra EUs side. Vi vil også konsultere Canada i denne prosessen.

Under redegjørelsen for saken i Stortingets europautvalg 30. november 2009, viste jeg til at sannsynligheten for å nå frem på konsultasjonsstadiet er begrenset. Europaparlamentet og Rådet har ønsket å ramme canadisk og norsk selfangst. Vi må derfor være forberedt på at det kan bli nødvendig å gå videre med en panelsak, slik vi gjorde det i ”laksesaken”. Regjeringen vil komme tilbake til dette etter evalueringen av de foretatte konsultasjonene.

Regjeringen vil parallelt med WTO-prosessen også jobbe for å påvirke utformingen av EUs gjennomføringsregelverk. Konkret snakker vi her om hvordan unntaksbestemmelsene i forordningen skal utformes. Vi må ha realistiske forventninger til utfallet. EU ville i fjor, til tross for politisk påtrykk fra Regjeringen, ikke lytte til norske argumenter under utarbeidelsen av forordningen. Det er derfor lite sannsynlig at norsk selfangst vil falle inn under noen av unntakene når de trer i kraft 20. august 2010.