Trøndelag prioriteres i marin overvåkning

Vanndirektivet krever basisovervåking for å få kunnskap om miljøendringer som følge av menneskelige påvirkninger.

Trøndelag prioriteres i SFT sitt forslag til overvåkning i marine områder. EUs vanndirektiv er et styringsverktøy som nå innarbeides i norsk forvaltning.

Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) er et av EUs viktigste miljødirektiver. Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann, skriver vannportalen.no.

Vannforskriften

Prinsippet i Vanndirektivet og Vannforskriften, er at alt vann fra høyeste fjelltopp til en nautisk mil utenfor grunnlinjen, skal oppnå minimum god økologisk status og forvaltes helhetlig, melder Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Vanndirektivet krever at det opprettes et stasjonsnett for nasjonal basisovervåking for å få kunnskap om endringer i marint miljø som følge av naturlig utvikling, klimaendringer og omfattende menneskelig påvirkninger.

Biologi og næringssalter skal overvåkes

Norge er inndelt i 4 geografiske økoregioner fra sør til nord og basisovervåking er foreslått i 5 vanntyper innen hver av disse regionene. Stasjonsnettet skal plasseres slik at det dekker alle vanntyper og sikre at en kan påvise eventuelle endringer i vannforekomstene.

For alle vanntypene skal vannkvaliteten beskrives ved hjelp av biologiske kvalitetselementer – dvs. biologiske indekser eller indikatorverdier som reflekterer vannkvalitet. Planteplankton, fastsittende alger og bløtbunnsfauna inngår i forslaget.

I tillegg til et biologisk stasjonsnett, foreslås et overlappende nettverk for støtteparametre som bl.a. næringssalter, oksygen, siktedyp, temperatur og saltholdighet.

Trøndelag foreslås prioritert

Ut fra kost-nytte vurderinger er det valgt å prioritere områder med mulighet for et komplett stasjonsnett og frekvens.

Trøndelag foreslås prioritert med et budsjett på 5 mill. NOK og deretter utvide med Porsanger- Tana dersom budsjettet øker til 10 mill. NOK og inkludere Salten-Ofoten til slutt dersom rammen økes til 15 mill. NOK.

Kan utløse krav om tiltak

Hvis vannkvaliteten blir vurdert til å være moderat eller dårligere for ett av de fire kvalitetselementene, skal det iverksettes tiltak slik at vannforekomsten oppnår minimum god vannkvalitet, opplyser Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.