Bankene oppfordres til å ta større samfunnsansvar

Fiskarlaget Nord har styrebehandlet omsetningssituasjonen for torskefisk i 2010, og krever at Innovasjon Norge bidrar til å minimalisere innslaget av konkurser i flåteleddet.

Samtidig oppfordres bankene til å ta større samfunnsansvar, etter prisfallet på torskefisk det siste året.

Det fremgår av et vedtak som styret i Fiskarlaget Nord fattet i møte den 6. januar 2010.

Hele vedtaket kan leses her:

Styret i Fiskarlaget Nord behandlet saken i møte 6. Januar 2010, og fattet slikt vedtak:

Fiskarlaget Nord viser til den usikre situasjonen for gjennomføringen av torskefiskeriene i 2010. Problemet er sammensatt, og det er ikke noe enkelttiltak som laget ser for seg iverksatt som kan sikre situasjonen for hele næringen. På enkelte områder vil det imidlertid være tiltak som kan dempe negative effekter av den ekstraordinære situasjonen.

 1. Overordnet er det et krav til samtlige parter som kan påvirke situasjonen, at de følger utviklingen nøye slik at den kan vurderes fortløpende med hensyn på innføring av nødvendige tiltak på kort varsel.

  – Norges Råfisklag må følge markedsutviklingen nøye og hvordan kjøperne betaler i forhold til satt minstepris m.h.p. mulige oppjusteringer av gjeldende minstepris.

  – Innovasjon Norge må innfor sitt regel- og rammeverk bidra til at innslaget av konkurser i flåteleddet minimaliseres og at likviditetsordningene for fiskeindustrien utnyttes så langt mulig/forsvarlig. I tillegg må de se på i hvilken grad de kan støtte mottaksstasjoner med avtale om leveranse til godkjent kjøper, slik at de kan fungere best mulig.

  – Fylkeskommunene må også støtte mottaksstasjoner med avtale om leveranse til godkjent kjøper, slik at de kan fungere best mulig. Fylkeskommunene må samarbeide med styrene i det fylkesvise "Fondet for mottaksstasjoner" og Råfisklaget slik at de både kan fungere på en god måte, og at råstoff levert mottaksstasjon kan nå fram til kjøperen uten at verken kjøper eller fisker taper på å måtte benytte seg av mottaksstasjonene.

  – Bankene som betjener fiskerinæringen oppfordres til å ta større samfunnsansvar i en utfordrende situasjon.

 2. Fiskarlaget Nord krever at politikere fra landsdelen tar tak i situasjonen og medvirker til at betingelsene for bruk av likviditetslåneordningene for fiskeindustrien blir så pass romslige at de utgjør et reelt alternativ for de tiltenkte brukerne. Dette gjelder særlig for politisk ledelse i Fiskeri- og kystdepartementet. De må også bidra til at det gis rom for tilsvarende midlertidig støtteordning for flåteleddet, bl.a. gjennom mulighet for Innovasjon Norge til å gi økte rente- og avdragsutsettelser. I dette inngår at regelverket/handlingsrommet for Innovasjon Norge tilpasses den vanskelige situasjonen som råder i næringen.
 3. Norges Fiskarlag anmodes om fortløpende følge situasjonen, og om nødvendig kreve møter med de ulike departement som kan bidra til løsninger for næringen, for å tydeliggjøre de krav som næringen har og de tiltak som næringen selv mener kan bidra positivt. Videre må Norges Fiskarlag følge opp Landsmøtevedtak 9, 2009, og tidligere vedtak i Fiskarlaget Nord i forhold til lønnsomhet i fiskeflåten (herunder struktur og samfiske).