Ikke eget loddetokt i vinter

Lodde. Foto: Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet går tilbake til å mengdemåle lodde en gang i året.

De siste tre årenes målinger av gyteinnsiget om vinteren, øker ikke sikkerheten i mengdeberegningen i forhold til målingene om høsten, melder Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet har i perioden 2007-2009 gjennomført et prosjekt vedrørende mengdemåling av lodde under gyteinnsiget.

Bakgrunnen for prosjektet var fiskerinæringens ønske om å mengdemåle lodde under gyteinnsiget for å kontrollere at målingene om vinteren var i samsvar med mengden basert på den tradisjonelle prognosen fra målingen om høsten.

Målingene om vinteren skulle eventuelt danne basis for en ny kvotefastsettelse for fisket på vinterinnsiget.

Havforskningsinstituttet mener således at høstmålingen alene gir et tilstrekkelig grunnlag for kvotefastsettelse.

Med dette som bakgrunn vil Havforskningsinstituttet ikke prioritere undersøkelser av gyteloddeinnsiget i 2010 utover å ta biologiske prøver fra årets loddefiske.

Fullstendig rapport fra vinteroddeprosjektet 2007-2009 vil foreligge i løpet av januar 2010, opplyser Havforskningsinstituttet.

Les også: Resultater fra Økosystemtoktet i Barentshavet 13.10.2009