Råfisklaget gav penger til oljemotstandere

Norges Råfisklag støtter Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja med 50.000 kroner.

Med det så går midler fra avgift som Råfisklaget med loven i hånd har krevd inn på råstoff solgt fra så vel oljemotstandere blant fiskerne, som fra fiskere som ønsker oljeaktivitet velkommen, til aksjonsgruppen mot oljeaktivitet.

Folkeaksjonen har fått midlene til sitt arbeid for å fremskaffe fakta, for å bidra til en bredere debatt og belyse de konsekvensene oljevirksomheten kan få for noen av verdens rikeste fiskeressurser, forteller leder i Folkeaksjonen, Gaute Wahl, i en pressemelding.

Han er svært fornøyd med støtten fra Norges Råfisklag.

– Vi er utrolig glade for Råfisklagets støtte, som er et betydelig tilskudd til Folkeaksjonens arbeid. Oljeindustrien har enorme midler tilgjengelig til sitt lobbyarbeid, og har hele tiden bagatellisert trusselen oljevirksomhet utgjør for fiskeriene. Råfisklaget bidrar med dette til en mer balansert debatt, sier Wahl.

Norges Råfisklag er fiskernes egen salgsorganisasjon for all hvitfisk som fanges på strekningen fra og med Nordmøre til og med Finnmark. Det er bred skepsis blant fiskerne som står bak Råfisklaget, til planene om å bore etter olje i det svært fiskerike havområdet mellom Lofoten og Senja, mener Wahl. Dette havstykket er også gyte- og oppvekstområde for den store torskebestanden i Barentshavet, samt for kysttorsk, norsk vårgytende sild, hyse og sei.

– Det er en betydelig næringskonflikt mellom fiskeriene og oljenæringen i disse områdene. Fiskebåter har måttet vike for seismikkskip de siste somrene, og oljeutvinning vil kunne medføre store arealkonflikter på en svært smal kontinentalsokkel. Oljevirksomhet vil også kunne gjøre stor skade på fiskebestandene, og dermed forringe fiskernes næringsgrunnlag. Dette er vektige næringspolitiske forhold som bør veie tungt når en avgjørelse skal tas, avslutter Wahl.