Utfasing av hydroklorfluorkarboner

Fra 1. januar 2010 ble det forbudt å bruke hydroklorfluorkarboner (HKFK), også til etterfylling og vedlikehold av kulde- og klimaanlegg.

Fra samme dato ble import av HKFK også faset ut. SFT mottar en rekke spørsmål om det nye regelverket, og har derfor laget et informasjonsark som svarer på de mest vanlige spørsmålene.

Les informasjonen fra faktaarket her:

Importforbud fra 1. januar

Produktforskriftens kapittel 6 gjennomfører EUs forordning om ozonreduserende stoffer i norsk rett, og etablerer en utfasingsplan for import av HKFK. Siden 2002 har det vært en gradvis nedtrapping av import av HKFK gjennom tildeling av kvoter til importørene. Fra 1. januar 2010 vil utfasingsplanen være fullført, og import av HKFK vil være forbudt.

Forbudet mot bruk av ny HKFK innebærer at man fra 1. januar kun har lov til å bruke regenerert eller resirkulert HKFK for etterfylling eller vedlikehold av klimaanlegg og varmepumper. Forbudet mot bruk av ny HKFK gjelder uavhengig av når stoffet ble importert. Reguleringen gjelder både for ren vare og for blandinger. Det er med andre ord også forbudt å etterfylle med et erstatningsstoff som inneholder ny HKFK.

Utenlandske skip

Importforbudet innebærer at utenlandske skip ikke vil kunne levere inn HKFK i Norge for regenerering og videresalg på det norske markedet. All HKFK som leveres inn av utenlandske skip til norske havner må sendes til destruksjon, uavhengig av hvor stoffet opprinnelig ble kjøpt. Til grunn for dette ligger et krav om at det ikke skal tilføres mer HKFK til det norske markedet.

Et utenlandsk skip kan likevel bli tilbudt service i Norge. Med ”service” menes bruk av HKFK om bord på et skip, for eksempel til vedlikehold eller etterfylling. Vedlikeholdet eller etterfyllingen må gjennomføres av en tekniker ansatt av virksomheten som forsyner skipet med HKFK, og kan ikke være en del av skipets mannskap. Kun regenerert eller resirkulert HKFK kan brukes ved service av utenlandske skip. Ved vedlikehold av et utenlandsk skip må HKFK som tappes av skipet leveres inn for destruksjon. Det må da søkes om importtillatelse til SFT.

Ingen nye overgangsordninger

Med importforbudet og forbudet mot bruk av ny HKFK fullfører myndighetene en utfasingsplan som har pågått over flere år. Det vil derfor ikke innføres spesielle overgangsordninger i forbindelse med dette.

Hver enkelt virksomhet har ansvar for å gjøre seg kjent med og følge gjeldende regelverk.

Du kan lese mer i forskrift om ozonreduserende stoffer hos Lovdata.

Bruk naturlige kuldemedier

Naturlige kuldemedier, som ammoniakk, karbondioksid og hydrokarboner, er mer miljøvennlige alternativer som allerede i dag kan erstatte HKFK i en rekke installasjoner, og teknologien er under stadig utvikling. For å formidle kunnskap om miljøvennlige alternativer har Forum for kuldebrukere på oppdrag fra Nordisk Kjemikaliegruppe, utformet faktablader om naturlige kuldemedier.