Stabil omsetning, men fallende priser

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (SUROFI) oppnådde i 2009 tilnærmet samme omsetning som i 2008. For sei har det vært et godt marked, med stigende priser.

Det ble omsatt 209 000 tonn fisk og fiskeprodukter regnet i rund vekt, nær 14 000 tonn (7 prosent) mer enn i 2008, opplyser administrerende direktør Sveinung Flem i Surofi.

Hovedpunkter for 2009:

  • Omsetningen i 2009 nådde 1 807 millioner kroner, en beskjeden nedgang på 17 millioner kroner (1 prosent) fra foregående år.
  • Det ble omsatt 209 000 tonn fisk og fiskeprodukter (omregnet til rund vekt), nær
    14 000 tonn (7 prosent) mer enn i 2008.
  • Godt marked for sei med stigende priser.
  • Landingene av torsk og hyse økt med 21 000 tonn, som kompenserer for et betydelig prisfall.

Surofi (Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag) omsetter hvitfisk og skalldyr fra norske og utenlandske fiskere landet i Sunnmøre og Romsdal.

Omsetningen i 2009, kom som året før på i overkant av 1,8 milliarder kroner, i et marked for hvitfisk som generelt har vært svært vanskelig med fallende priser og svak etterspørsel.

God etterspørsel etter sei

Det gledelige unntaket er etterspørselen etter sei som har vært god gjennom hele 2009 og hvor prisene har vært stigende både til klippfiskproduksjon og til andre anvendelser. I snitt gikk seiprisen til fisker i Surofi opp med knapt 9 prosent.

Årsaken til det gode seimarkedet er en kombinasjon av mindre fiske og at prisnivået på seiprodukter passer inn i det ”lavkostfokus” som har preget forbrukerne i de fleste viktige importland under og etter finanskrisen.
Sei er det viktigste fiskeslaget for omsetningen i Surofi med en verdi i 2009 på nær 780 mill. kr. (43 prosent av totalomsetningen).

Godt over halvparten av all sei som fangstes av norske fiskere landes i Surofis distrikt.

Generelt vanskelig hvitfiskmarked

Det generelt vanskelige hvitfiskmarkedet i 2009 har slått ut i fallende priser for de aller fleste fiskeslag utenom sei. For de viktige fiskeslagene torsk og hyse var nedgangen i pris til fisker henholdsvis vel 30 og 15 prosent målt i gjennomsnitt fra 2008.

Sammenlignet med 2007, som var et prismessig toppår, er nedgangen på 40 prosent.

Torskeprisen i 2009 er den laveste som er registrert i det siste ti-året. Årsaken til dette er at torskeprisen steg mye i årene frem til begynnelsen av 2008. Torsk ble derved et høykostprodukt som etter hvert møtte mye konkurranse fra vesentlig rimeligere produkter. Når finanskrisen kom, forsvant mye av markedet.

Samtidig er bestandssituasjonen god, slik at tilgangen på torsk i markedet er stor.

Lav pris kompensert med økt volum

I dette dystre markedsbildet er det likevel flere positive forhold som det er viktig å trekke frem. Det ene er at fiskerne – og da først og fremst havfiskeflåten – har hatt mulighet for å kompensere fallende priser med høyere kvantum som følge av økte kvoter. Norske fiskere har totalt fangstet over 50 000 tonn mer torsk og hyse i 2009 enn i 2008. Kvantum omsatt i Surofi av disse to fiskeslagene har økt med 21 000 tonn.

Det andre er at i motsetning til forrige årsskifte, er det ingen usolgte fangster på lager. Alt som ble landet hos oss før nyttår og lagt ut på auksjon, ble solgt. Surofis omsetning i desember 2009 var hele 210 millioner kroner, mot 128 millioner kroner i desember 2008.

Det tredje positive er at vi er i en fase hvor de lave prisene bunner ut og snur. For hyse skjedde dette før årsskiftet, og omsetningsprisene særlig for linefanget hyse, men også trålfanget, var høyere i de siste månedene av 2009 enn året før, opplyser Surofi.

– For torsk har vi ennå ikke sett dokumentasjon på at bunnen er nådd, siden prisfallet fortsatte noe inn i 2009. Fra dagens lave prisnivå ser Surofi positivt på utviklingen også i torskemarkedet utover i året, opplyser Flem.

Omsetning siste 10 år

Se oversikt over omsetningen i Surofi de siste 10 år her:

De blå søylene viser omsetning i verdi (1000 kr, se venstre akse).
Rød linje viser omsetning i kvantum (tonn, se høyre akse).
Grønn linje viser utvikling i gjennomsnittspris pr rundfisk kg (se høyre akse: F. eks. 100000 = 10 kr).

Figuren viser omsetningen de siste 10 årene for SUROFI. Figur: SUROFIFiguren viser omsetningen de siste 10 årene for SUROFI. Figur: SUROFI